Objavljen Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova u sklopu Projekta “Klub za zapošljavanje Ploče”

Raspisuje se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova (do završetka trajanja projektnih aktivnosti) na radno mjesto višeg stručnog suradnika za provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske Unije, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati sljedeće stručne uvjete:
-magistar ili stručni specijalist društvene, tehničke ili ekonomske struke,
-najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-položen državni stručni ispit,
-poznavanje rada na računalu.

Kandidati su, uz prijavu na Oglas obvezni priložiti:
• životopis,
• dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice),
• presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidati imaju položen državni stručni ispit),
• dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu/ e-radna knjižica/preslika ugovora,/ rješenja ili potvrde poslodavca). Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na poslovima u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto.
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
• vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati),
• vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu,
• vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima Oglasa te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog Oglasa.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit ce se izvornik.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08, 69/17) na Oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu odgovarajuće struke.

Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. ZSN-a: punoljetnost, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te hrvatsko državljanstvo.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ispit polože u zakonskom roku.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas i njezina se prijava neće razmatrati.
Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, dostavit će se pisana obavijest.

U prijavi se navode podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona/ mobitela, adresa e-pošte). Podaci će se koristiti isključivo za potrebe provođenja postupka odabira.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će da je povukao prijavu na Oglas.

Opis poslova te podatke o plaći za radno mjesto iz Oglasa, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, te pravne i druge izvore za pripremanje kandidata/kinje za tu provjeru možete pronaći na sljedećem linku, u kategoriji Radni odnosi.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Ploča objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinje, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave Oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Ploče, s naznakom: „Oglas za prijam-“Klub za zapošljavanje Ploče” -ne otvaraj“ na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poziv na završnu konferenciju projekta “Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama”

Grad Ploče Vas poziva
na završnu konferenciju projekta: „Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama“,
koja će se održati u utorak, 21.05.2019. godine u 12 sati, na samoj lokaciji reciklažnog dvorišta, u Dalmatinskoj ulici (Poduzetnička zona Vranjak III.).

Ovaj projekt vrijedan 5.180.985,00 kn, od čega čak 85 % financira Europska unija iz Kohezijskog fonda, a ostatak Grad Ploče, omogućit će svim građanima Ploča da bez naknade odlažu i do 30 različitih vrsta otpada iz kućanstva, kao i određenih vrsta opasnog otpada.
Dođite i pobliže upoznajte funkcije i način na koji ćete od lipnja moći koristiti mogućnosti koje pruža reciklažno dvorište!

Utorak, 21.05.2019.godine; 12 sati, Dalmatinska ulica, Poduzetnička zona Vranjak 3!

Održane radionice o održivom gospodarenju otpadom u vrtićima i školama na području Ploča i Gradca!

“Projekt je sufinancirala EU iz Kohezijskog fonda“

„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Grada Ploča“

U okviru projekta „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom- Zeleni val“ održane su radionice o održivom gospodarenju otpadom za djecu najmlađeg uzrasta. Nositelj projekta je Grad Ploče, a suradnik na projektu Općina Gradac.

U proljetnom ciklusu ukupno je održano 14 radionica u vrtićima u Pločama s podružnicama u Kominu i Rogotinu te u Gradcu s podružnicom u Drveniku za svu djecu od 3-7 godina. Radionice su održane i u osnovnim školama u Staševici, Kominu, Gradcu i Drveniku za djecu od 1.-4. razreda.

Cilj radionica je da se djeci na zanimljiv i pristupačan način približi problematika otpada te da im se objasni kako mogu vlastitim ponašanjem i navikama pridonijeti smanjenju nastanka otpada te kako pravilno odvajati otpad namijenjen recikliranju. U praktičnom dijelu radionice, djeca su se igrala s igračkama koje su nastale od otpada i oslikavala platnene vrećice. Svako dijete ponijelo je kući jedinstvenu platnenu vrećicu s vlastitim crtežom te se nadamo da će ih ponosno koristiti umjesto plastičnih.

Radionice su održale iskusne edukatorice iz udruge „Eko-Zadar“. Na jesen će se održati još jedan ciklus radionica u vrtićima, osnovnoj školi u Pločama i u udruzi Radost.

U ime Komunalnog održavanja doo, direktor Goran Štrbić svakoj je grupi iz pločanskih vrtića donirao didaktičku igračku za učenje o pravilnom odvajanju otpada namijenjenog recikliranju, koju je izradila socijalna zadruga „Prijateljica“ iz Metkovića.

Kako su se djeca provela pogledajte u galeriji.

Ovo je samo jedna od mnogih izobrazno-informativnih aktivnosti koje će se provesti u sklopu kampanje „Zeleni val“. Cilj kampanje je educirati i informirati lokalno stanovništvo o održivom gospodarenju otpadom kako bi se smanjile količine proizvedenog otpada, a proizvedene količine na pravilan način zbrinule. Za djecu se pripremaju bojanke, brošure i lutkarska predstava, a za odrasle letci, plakati, mrežna stranica, mobilna aplikacija, radijski i video spotovi, radionice o kompostiranju, završna javna i edukativna tribina, te slikovnice za osobe s intelektualnim teškoćama.

Ukupna vrijednost projekta je 587.600,66 HRK, a EU sufinancira projekt iz Kohezijskog fonda u iznosu od 85%.

Obavijest sudionicima u prometu – privremena prometna signalizacija kod stare škole u Baćini

Obaviještavaju se građani Ploča da su započeli radovi na rekonstrukciji građevine javne i društvene namjene (Stara škola u Baćini) s kolnim prilazom na državnu cestu broj 8, dionica 22, u km 17+180, desna strana ceste.
Mole se svi sudionici u prometu da obrate pozornost na regulaciju prometa te se upozoravaju na obvezu poštivanja privremene prometne signalizacije.
Rok izvođenja radova je 12 mjeseci.

Projekt “ZAŽELI” – Sve najbolje našoj najstarijoj korisnici

Danas smo posjetili našu najstariju korisnicu projekta “Zaželi danas za bolje sutra-Grad Ploče” povodom njezinog 99. rođendana. Gđa Kata Franić živi u Baćini, majka je 3 kćeri, baka 5 unučadi i 6 praunučadi. Uz težak i naporan život održala je svoj pozitivan duh i svjetska je žena, liberalnih pogleda i tolerancije – kaže kćer Marija koja živi u Sarajevu. Ispred Grada Ploča i gradonačelnika Miše Krstičevića uručili smo gđi. Franić mali znak pažnje i obećali se vratiti na slijedeći okrugli 100. rođendan. Zaposlenica na projektu gđa. Živka Gelić-Mihalj redovito obilazi gđu Franić sa kojom provodi vrijeme u razgovoru i druženju.

Grad Ploče provodi projekt „Zaželi danas za bolje sutra“ koji je financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina. Ukupna vrijednost projekta je 4.067.667,47 kn i financiran je 85 % sredstvima Europskog socijalnog fonda i 15 % sredstvima Državnog proračuna RH. Razdoblje provedbe projekta je od 27. rujna 2018. do 27. ožujka 2021. godine.

Podjeljeni bicikli za 20 žena koje su zaposlene na projektu “ZAŽELI”

U sklopu projekta „ZAŽELI danas za bolje sutra-Grad Ploče“ u Pločama su danas podijeljeni bicikli za 20 žena koje su zaposlene u projektu na poslovima skrbi za starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju na području Grada Ploča.

Bicikli će ženama poslužiti kao prijevozno sredstvo kojim će iduće dvije godine svakodnevno obilaziti 80 krajnjih korisnika, a svojevrsno će promicati i zdravi način života.

Grad Ploče provodi projekt „Zaželi danas za bolje sutra“ koji je financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja i beskućnice.

Ukupna vrijednost projekta je 4.067.667,47 kn i financiran je 85 % sredstvima Europskog socijalnog fonda i 15 % sredstvima Državnog proračuna RH. Razdoblje provedbe projekta je od 27.rujna 2018. do 27.ožujka 2021. godine.

Održan okrugli stol u sklopu projekta “Novim znanjima i vještinama do radnog mjesta”

U Pučkom otvorenom učilištu Ploče održan je okrugli stol u sklopu projekta “Novim znanjima i vještinama do radnog mjesta”, a kroz operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”.
Nositelj projekta je Grad Ploče, a partner u projektu Pučko otvoreno učilište Ploče.

Na početku prezentacije sve prisutne je pozdravila voditeljica projekta, Nikolina Vukičević Dodig, a okupljenima se zatim obratio gradonačelnik Ploča, Mišo Krstičević koji je naglasio da projekt za cilj ima pomoći dugotrajno nezaposlenim osobama da stjecanjem novih znanja i vještina uspješnije nađu mjesto na tržištu rada.

“Ovaj program je zamišljen u smislu prekvalifikacije jer nije rijedak slučaj da se u trenutku školovanja nađemo u raskoraku onoga za što se školujemo i onoga što se danas na tržištu rada traži. Svatko od nas treba posao, i ovim putem će svi oni koji trebaju prekvalifikaciju dobiti konkretnu pomoć” – rekao je Krstičević.

Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta, partnera u projektu, Marija Grgurinović Bebić je okupljenima prezentirala Program, a Dasen Jasprica, pročelnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podružnica Dubrovnik, govorio je o stanju na tržištu rada u DNŽ, sa posebnim naglaskom na Grad Ploče.

Za kvalitetnu provedbu projektnih aktivnosti i provedbu projekta u cjelini Grad Ploče s projektnim partnerom POU Ploče formirat će projektni tim koji će upravljati provedbom i praćenjem projektnih aktivnosti.

Intenzitet potpore: 100%
Ukupna vrijednost projekta iznosi 787.508,21 kuna
Trajanje provedbe projekta: 24 mjeseca
Doprinijeti mogućnost zapošljavanja nezaposlenih osoba.
Omogućiti nezaposlenim osobama, s naglaskom na dugotrajno nezaposlene, stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija za kojima postoji realna potreba na lokalnom tržištu, te ih osnažiti stjecanjem mekih vještina kojima će steći samopouzdanje i motivaciju za aktivni pristup tržištu rada.

Poziv na okrugli stol u sklopu projekta „Novim znanjima i vještinama do radnog mjesta

Grad Ploče vas poziva na okrugli stol u sklopu projekta „Novim znanjima i vještinama do radnog mjesta“, koji će se održati u petak, 26. travnja 2019. godine u Pučkom otvorenom učilištu Ploče s početkom u 11 sati.
Okrugli stol zamišljen je kroz gostovanje predavača stručnjaka sa iskustvom u radu s nezaposlenima koji će prisutnima približiti mogućnosti stjecanja novih znanja, vještina i kompetencija, te značaj koji te aktivnosti imaju za dugotrajno nezaposlene osobe.
Projekt Grada Ploča „ Novim znanjima i vještinama do radnog mjesta“ ima za cilj pomoći dugotrajno nezaposlenim osobama da se upravo stjecanjem novih vještina uspješnije snađu na tržištu rada, ali i povezati spomenutu skupinu s poslodavcima, te novim znanjima što bolje odgovoriti na aktualne potrebe u zapošljavanju.
Pozivamo na ovaj okrugli stol sve nezaposlene osobe – mladi do 29 godina – kontinuirano nezaposleni dulje od 6 mjeseci te odrasli ( 30 godina ili više) – kontinuirano nezaposleni dulje od 12 mjeseci.

Objavljen javni natječaj za izbor ravnatelja/ice Narodne knjižnice Ploče

Gradsko vijeće Grada Ploča raspisalo je natječaj za izbor ravnatelja/ice Narodne knjižnice Ploče.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u dnevnom listu Slobodna Dalmacija (03. travnja 2019.), na adresu: Gradsko vijeće Grada Ploča- Odbor za izbor i imenovanje s naznakom „Natječaj za ravnatelja Narodne knjižnice Ploče-ne otvaraj.“

Tekst natječaja možete pronaći ovdje.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Ploča za 2019. godinu

Gradonačelnik Grada Ploča objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Ploča za 2019. godinu.

Pozivaju se sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, vlasnici obrta registrirani za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obaljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Ploča za 2019. godinu.

 

Tekst poziva možete preuzeti u kategoriji dokumenti, na sljedećem linku.