Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini (KLASA: 614-03/24-01/001, URBROJ: 2117-12-2-24-01) gradonačelnik Grada Ploča 3. travnja 2024. raspisuje JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini.