Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada upravnih tijela Grada Ploča:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
2. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)
3. Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19)
4. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19, 98/19)
5. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 124/12, 48/13, 57/15, 98/19)
6. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
7. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)
8. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19))
9. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
10. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
11. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19)
12. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19)
13. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
14. Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)
15. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
16. Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17)
17. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08, 52/19)
18. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
19. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14, 111/18)
a) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN 114/10, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19)
b) Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 52/13 i 94/14)
20. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17)
21. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ( NN 78/15, 102/19)
a) Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna ( NN 96/13)
22. Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19)
23. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN 55/13)
24. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
25. Zakon o savjetima mladih (NN 41/14)
26. Zakon o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18)
27. Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19)
28. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18)
29. Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10)
30. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)
31. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19)
32. Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)
33. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19)
34. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)
35. Zakon o športu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19)
36. Zakon o tehničkoj kulturu (NN 76/93, 11/94, 38/09)
37. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19)
38. Zakon o hrvatskom crvenom križu (NN 71/10)
39. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19)
40. Zakon o komunalnom doprinosu-gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
(68/18, 110/18)
a. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN 67/19)
b. Podatak o etalonskoj cijeni građenja (NN 100/12)
41. Zakon o koncesijama (NN 69/17)
42. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
43. Zakon o vodama (NN 66/19)
44. Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 )
45. Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)
46. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
a. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11, 92/19)
b. Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama ( NN 87/02, 64/16)
47. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13, 41/18, 98/19)
48. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19)
49. Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09)
50. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
51. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11,25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18)
52. Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19)
53. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19)
a. Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ( NN 36/04, 68/08, 133/13, 63/14)
54. Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 98/17)
55. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
56. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18)
57. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
58. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13,78/15)
a. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12, 68/13, 112/17, 34/18, 36/19)
59. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
a. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/12, 139/14)
60. Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)
62. Zakon u zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19)
63. Zakon o naseljima ( NN 54/88)
64. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova ( NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/049/11)
65. Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje ministarstvo izdaje lokacijsku ili građevinsku dozvolu ( NN 116/07, 56/11)
66. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
67. Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86)
68. Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu ( NN 2/91)
69. Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10, 136/12, 76/13, 153/13)
70. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
71. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 130/15)
72. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97, 174/04)
73. Pravilnik o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 30/14, 67/14)
74. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94, 142/03)
75. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12)
76. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)
77. Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)
78. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94, 32/97)
79. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)
80. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17)
81. Uredba o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/08)
82. Zakon o poljoprivrednom zemljištu ( NN 2/18, 115/18, 98/19)
83. Pravilnik o mjerama za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta (NN 23/19)
84. Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19)
85. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16)
86. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN110/07)
87. Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07)
88. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (NN 119/07, 39/11, 78/14)
89. Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja ITD (NN 94/07, 79/08, 114/12, 47/13)
90. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma ( NN 72/08)
91. Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati (NN 50/95)
92. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina ( NN 80/11)
93. Zakon o porezu na dodanu vrijednost ( NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19)
94. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost ( NN 79/13, 85/13, 160/13, 35/14)
95. Zakon o građevinskoj inspekciji ( NN 153/13)
96.Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)