Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada upravnih tijela Grada Ploča:

OPĆA UPRAVA

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)
Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21)
Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19, 98/19)
Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)
Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/24)
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10, 10/23)
Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21)
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20, 151/22, 114/23)
Zakon o savjetima mladih (NN 41/14, 83/23)
Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

GOSPODARSTVO

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17)
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17, 98/19)
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19)
Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23)
Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23)
Zakon o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, 105/20)
Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21)
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15, 112/18)
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)
Zakon o koncesijama (NN 69/17, 107/20)
Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)
Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23)
Zakon u zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23)
Zakon o poljoprivrednom zemljištu ( NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22)
Pravilnik o mjerama za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta (NN 23/19)

FINANCIJE

Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22, 6/24)
Zakon o proračunu (NN 144/21)
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 144/21)
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 52/13 i 94/14)
Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ( NN 78/15, 102/19)
Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru ( NN 42/16, 77/19)
Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20, 114/22)
Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN 55/13)
Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, 114/22)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost ( NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23, 114/23)
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost ( NN 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 4/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21, 41/22, 133/22, 43/23)

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20)
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)
Zakon o vatrogastvu (NN 125/19, 114/22, 155/23)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
Zakon o sportu (NN 141/22)
Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94, 38/09)
Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23)
Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 136/20)
Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19, 114/22)
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)
Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)
Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97, 174/04)
Pravilnik o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 30/14, 67/14)
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94, 142/03)
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12)
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)
Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94, 32/97)
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10, 114/22)

KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO UREĐENJE

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevine u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN 15/19)

Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19 )

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23, 133/23)
Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22)
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23)
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN110/01, 90/22)
Pravilnik o autobusnim stajalištima (NN 119/07)
Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (NN 78/14, 43/20)
Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama ( NN 64/16)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o građevinskoj inspekciji ( NN 153/13)
Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (NN 50/20)
Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11, 144/21)

Podatak o etalonskoj cijeni građenja (NN 154/22)
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/12, 139/14)
Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje ministarstvo izdaje lokacijsku ili građevinsku dozvolu ( NN 116/07, 56/11)
Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 12/23)

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22)

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)
Uredba o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru (NN 16/24)

Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN 94/07, 79/08, 114/12, 47/13)
Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata ( NN 120/19)
Pravilnik o vrstama morskih plaža i uvjetima koje moraju zadovoljavati (NN 50/95)

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22)

Zakon o naseljima ( NN 39/22)

Pravilnik o prostornim planovima (NN 152/23)

Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 148/10 (prestao važiti), 9/11)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15)

Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 98/17)

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18)

Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86)

Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu ( NN 2/91)
Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, 128/10, 136/12, 76/13, 153/13)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17)
Uredba o okolišnoj dozvoli (NN 8/14, 5/18)
Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22)
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20)