Savjet mladih savjetodavno je tijelo Grada Ploča koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na lokalnoj razini.

Pod mladima se podrazumijevaju osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Ploča, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju navršenih 15 do navršenih 30 godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana i zamjenika člana Savjeta mladih.

Članovima Savjeta mladih Grada Ploča mandat traje 3 godine, a djelokrug i rad Savjeta propisan je Zakonom o savjetima mladih i Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Ploča.

Savjet mladih broji 7 članova, a svaki član ima svoga zamjenika.

Gradsko vijeće pokreće postupak izbora članova objavom javnog poziva za isticanje kandidatura. Javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Ploča, a može i u sredstvima javnog priopćavanja, najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta mladih.

Članovi Savjeta mladih Grada Ploča 2022. – 2025.: 

 1. Tino Karamatić, član
  Ivano Gradac, zamjenik člana
 2. Iva Krilić, članica
  Anja Krilić, zamjenica članice
 3. Matej Mateljak, član
  Lorena Marević, zamjenica člana
 4. Mia Mikulić, članica
  Nikolina Doboš, zamjenica članice
 5. Petra Sršen, članica
  Matej Vukanović, zamjenik članice
 6. Berislava Jelena Šendo, članica
  Dženi Radaljac, zamjenica članice
 7. Luka Vuletić, član
  Luka Parmać, zamjenik člana

Novosti