Objavljen Javni poziv za dodjelu novčane potpore (božićnice) umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Ploča za 2020. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18 i 5/20) gradonačelnik Grada Ploča, dana 23. studenoga 2020. godine, raspisuje

J A V N I   P O Z I V
za dodjelu novčane potpore (božićnice) umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Ploča za 2020. godinu

Točka 1.

Grad Ploče poziva sve umirovljenike koji imaju prebivalište na području Grada Ploča u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci, zaključno s danom podnošenja prijave, a ostvaruju mirovinska primanja u iznosu do 2.000,00 kuna da se prijave za dodjelu novčane potpore (božićnice) za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: božićnice).

Točka 2.

Grad Ploče će dodijeliti božićnice umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Ploča koji ostvaruju mirovinska primanja u iznosu do najviše 2.000,00 kuna neovisno o kojoj se mirovini radi (starosnoj, obiteljskoj, invalidskoj ili braniteljskoj). U ukupan iznos mirovinskih primanja ulaze i tuzemna i inozemna mirovinska primanja. Doplatak za pomoć i njegu, te ostali dodatci ne uračunavaju se u mirovinu. Božićnica iznosi 300,00 kn.

Točka 3.

Za ostvarivanje prava na dodjelu božićnice uz prijavu je potrebno dostaviti:
– dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu izdana od strane Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske ili Elektronički zapis o prebivalištu ispisan iz sustava e-Građani), – preslika zadnjeg odreska od mirovine, – potvrda ili ugovor s poslovnom bankom o tekućem računu – IBAN, – izjava o neostvarivanju inozemne mirovine.
Prijavni obrazac za umirovljenike i Obrazac Izjave o neostvarivanju inozemne mirovine može se preuzeti na službenoj mrežnoj stranici Grada Ploča, www.ploce.hr ili osobno u Portirnici Grada Ploča, prizemlje, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.

Točka 4.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, s naznakom „Božićnica za 2020. – NE OTVARATI“, najkasnije do 15. prosinca 2020. godine

Točka 5.

Svim umirovljenicima koji ispune uvjete iz ovog Javnog poziva, isplata božićnice izvršit će se na dostavljeni bankovni račun, a onim umirovljenicima koji nemaju otvoren bankovni račun isplata će se izvršiti putem poštanske uplatnice, po isteku roka za dostavu prijava.

Ploče, 23. studenoga 2020. godine

PRILOZI:

Javni poziv

Izjava o neostvarivanju inozemne mirovine

Prijava za novčanu potporu (božićnicu) umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Ploča za 2020. godinu

Objavljen Javni poziv na Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Plana proračuna Grada Ploča za 2021. godinu

Nacrt prijedloga Plana proračuna Grada Ploča za 2021. godinu

Savjetovanje traje do 27. studenoga 2020. godine do 14,00 sati

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Planom proračuna Grada Ploča za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), te dobivanje mišljenja i prijedloga te prihvaćanje isključivo zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 24. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18 i 5/20) Gradsko vijeće Grada Ploča donosi Proračun Grada Ploča na prijedlog Gradonačelnika. Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s predloženim Proračunom Grada Ploča za 2021. godinu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 27. studenoga 2020. godine do 14,00 sati dostave svoja mišljenja i prijedloge na Nacrt prijedloga Plana, s obrazloženjem, u pisanom obliku na adresu elektroničke pošte: [email protected] ili putem pošte odnosno osobno predajom u pisarnicu Grada Ploča na adresu, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.

Mišljenja i prijedlozi na Nacrt prijedloga Plana dostavljaju se na OBRASCU sudjelovanja u savjetovanju s javnošću kojeg možete preuzeti na službenim mrežnim stranicama Grada Ploča, www.ploce.hr pod Savjetovanje s javnošću.

Svi prijedlozi moraju biti sastavljeni na način da se ne mijenja ukupna visina Proračuna, već ako se predlaže povećanje/smanjenje određene stavke (Program, Aktivnost) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje tj. povećava/smanjuje.

Mišljenja i prijedlozi moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Plana na koje se odnose, te biti dostavljeni u navedenom roku.

Na sudjelovanje u otvorenom internetskom savjetovanju pozivaju se svi građani, a cilj savjetovanja je dobivanje informacija od zainteresirane javnosti.

Po završenom savjetovanju izradit će se Izvješće o savjetovanju s javnošću te će se konačni prijedlog Plana dostaviti Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

Privremeni pročelnik
Željko Škorić, dipl.ing.građ.

 

Dokumenti:

Javni poziv

Nacrt Plana proračuna Grada Ploča za 2021.

Obrazac

Objavljen Javni poziv na Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Ploča

Nacrt prijedloga Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Ploča

Savjetovanje traje do 26. studenoga 2020. godine do 14,00 sati

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Ploča (u daljnjem tekstu: Odluka), te dobivanje mišljenja i prijedloga te prihvaćanje isključivo zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Ploča se donosi radi usklađivanja sa Zakonom o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) i uvođenja učinkovitijeg sustava upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina i drugih sportskih građevina u vlasništvu Grada Ploča čime će se osigurati bolji nadzor nad upravljanjem i korištenjem imovine Grada Ploča, a sve to dodatno iz razloga jer članak 69. Zakona o sportu omogućuje da se upravljanje sportskim građevinama može povjeriti sportskim klubovima i savezima, sportskoj zajednici, ustanovama i trgovačkim društvima registriranima za obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih građevina.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 26. studenoga 2020. godine do 14,00 sati dostave svoja mišljenja i prijedloge na Nacrt prijedloga Odluke, s obrazloženjem, u pisanom obliku na adresu elektroničke pošte: [email protected] ili putem pošte odnosno osobno predajom u pisarnicu Grada Ploča na adresu, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.
Mišljenja i prijedlozi na Nacrt prijedloga Odluke dostavljaju se na OBRASCU sudjelovanja u savjetovanju s javnošću kojeg možete preuzeti na službenim mrežnim stranicama Grada Ploča, www.ploce.hr pod Savjetovanje s javnošću.

Mišljenja i prijedlozi moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u navedenom roku.

Na sudjelovanje u otvorenom internetskom savjetovanju pozivaju se svi građani, a cilj savjetovanja je dobivanje informacija od zainteresirane javnosti u svezi predloženih rješenja.

Po završenom savjetovanju izradit će se Izvješće o savjetovanju s javnošću te će se konačni prijedlog Odluke dostaviti Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

Privremeni pročelnik
Željko Škorić

 

Dokumenti:

– Javni poziv

– Nacrt prijedloga Odluke

– Obrazac

Objavljen Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto “Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove” i na radno mjesto “Upravni referent za opće poslove”

Grad Ploče objavio je dana 11. studenog 2020. godine Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto “Viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove” i na radno mjesto “Upravni referent za opće poslove”.

Tekst Javnog natječaja možete pronaći na sljedećoj poveznici, a upute i obavijesti kandidatima na sljedećoj poveznici.

Objavljena Konačna lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ploča

Temeljem članka 24. i 25. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, br. 11/19 i 1/20) i Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS od 28. veljače 2020. godine, Gradonačelnik Grada Ploča donosi:

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o zaprimljenim prigovorima na Prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS.
2. Gradonačelnik Grada Ploča utvrđuje Konačnu listu reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ploča.
3. Važenje liste prvenstva utvrđuje se na vrijeme od dvije godine računajući od dana njezina utvrđenja. Odlukom Gradonačelnika važenje Liste prvenstva može se produžiti.
4. Konačna lista objavit će se na oglasnoj ploči i WEB stranici Grada Ploča dana 11. studenog 2020. godine.

PRILOG:

Konačna lista reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Ploča.

Održana edukacija na temu poslovnog plana za samozapošljavanje u sklopu projekta “Klub za zapošljavanje Ploče”

Razvojna agencija grada Ploča – Plora u suradnji sa Klubom za zapošljavanje Ploče, provela je edukaciju svojim polaznicima na temu poslovnog plana za samozapošljavanje.

Edukacija je obuhvatila opće informacije o samozapošljavanju, sadržaj i izradu poslovnog plana za samozapošljavanje i izradu troškovnika. U sklopu ove aktivnosti polaznici su podsjetili Poduzetnički centar Ploče te imali priliku upoznati sa načinom rada Poduzetničkog centra Ploče te iskustvima mladih poduzetnika.

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg savjetnika za prostorno uređenje i graditeljstvo

Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Službe za opće poslove Grada Ploča, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika (1 izvršitelj, m/ž), radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg savjetnika za prostorno uređenje i graditeljstvo u Upravni odjel za gospodarski razvoj Grada Ploča, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 (dvanaest) mjeseci.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

 • magistar/magistra ili stručni specijalist/specijalistica tehničke struke ili visoka stručna sprema tehničke struke
 • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)
 • poznavanje rada na računalu

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Prijavu na Javni natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

U prijavi na Javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (stručna sprema) i stručnom znanju (diploma),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji između ostalog sadrže podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja (ne stariji od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava)
 • ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke, a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu ili potvrdi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dokumenti moraju sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) – samo ukoliko kandidat ima radno iskustvo kraće od vremena propisanog za vježbenički staž
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu.

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz Javnog natječaja mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a po obavijesti o izboru, prije donošenja rješenja o prijmu u službu, izabrani kandidat će dostaviti izvornik ili ovjerenu presliku isprava uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u službu.

Ako je kvalifikacija odnosno stručna sprema i struka stečena u inozemstvu, potrebno je uz diplomu priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nadležne institucije u Republici Hrvatskoj.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju. Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka za podnošenje prijava na Javni natječaj.

Podnošenjem prijave na Javni natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se podaci iz dokumentacije obrađuju i koriste isključivo u svrhu provedbe Javnog natječaja te da se isti objavljuju na službenoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada Ploča.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na Javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), dužan je u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na Javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz Javnog natječaja, te dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ukoliko na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju imaju kandidati koji su se u svojoj prijavi pozvali na to pravo i isto dokazali s dokazima.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Javni natječaj. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Javni natječaj obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i područje testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavljeni su na službenoj mrežnoj stranici Grada Ploča (www.ploce.hr) i oglasnoj ploči Grada Ploča (Trg kralja Tomislava 23).

Na službenoj mrežnoj stranici Grada Ploča (www.ploce.hr) i oglasnoj ploči Grada Ploča (Trg kralja Tomislava 23) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere znanja i sposobnosti.

Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, s naznakom „Za Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Upravni odjel za gospodarski razvoj Grada Ploča – ne otvaraj.“

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon raspisanog Javnog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju Javnog natječaja. Protiv odluke o poništenju Javnog natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Javni natječaj. Odluka o poništenju Javnog natječaja donosi se i u slučaju kada se na Javni natječaj ne prijavi niti jedan kandidat.

PRIVREMENI PROČELNIK

Željko Škorić

 

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 121/2020 od 6. studenog 2020. godine.

Prilozi:

Javni natječaj

Obavijesti i upute kandidatima u postupku javnog natječaja za prijam vježbenika u službu

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za imovinsko-pravne poslove

Na temelju članka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Službe za opće poslove Grada Ploča, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu vježbenika (1 izvršitelj, m/ž), radi osposobljavanja za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za imovinsko-pravne poslove u Službi za opće poslove Grada Ploča, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 (dvanaest) mjeseci.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

 • magistar/magistra ili stručni specijalist/specijalistica pravne struke ili visoka stručna sprema pravne struke
 • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci)
 • poznavanje rada na računalu

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Prijavu na Javni natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

U prijavi na Javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (stručna sprema) i stručnom znanju (diploma),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji između ostalog sadrže podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja (ne stariji od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava)
 • ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke, a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu ili potvrdi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dokumenti moraju sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) – samo ukoliko kandidat ima radno iskustvo kraće od vremena propisanog za vježbenički staž
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu.

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz Javnog natječaja mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a po obavijesti o izboru, prije donošenja rješenja o prijmu u službu, izabrani kandidat će dostaviti izvornik ili ovjerenu presliku isprava uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u službu.

Ako je kvalifikacija odnosno stručna sprema i struka stečena u inozemstvu, potrebno je uz diplomu priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane od nadležne institucije u Republici Hrvatskoj.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju. Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka roka za podnošenje prijava na Javni natječaj.

Podnošenjem prijave na Javni natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se podaci iz dokumentacije obrađuju i koriste isključivo u svrhu provedbe Javnog natječaja te da se isti objavljuju na službenoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada Ploča.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na Javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), dužan je u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na Javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz Javnog natječaja, te dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ukoliko na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju imaju kandidati koji su se u svojoj prijavi pozvali na to pravo i isto dokazali s dokazima.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Javni natječaj. Protiv obavijesti kandidat nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Javni natječaj obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i područje testiranja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavljeni su na službenoj mrežnoj stranici Grada Ploča (www.ploce.hr) i oglasnoj ploči Grada Ploča (Trg kralja Tomislava 23).

Na službenoj mrežnoj stranici Grada Ploča (www.ploce.hr) i oglasnoj ploči Grada Ploča (Trg kralja Tomislava 23) objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere znanja i sposobnosti.

Prijave na Javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama neposredno ili poštom na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, s naznakom „Za Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Službu za opće poslove Grada Ploča – ne otvaraj.“

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nakon raspisanog Javnog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju Javnog natječaja. Protiv odluke o poništenju Javnog natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Javni natječaj. Odluka o poništenju Javnog natječaja donosi se i u slučaju kada se na Javni natječaj ne prijavi niti jedan kandidat.

 

PROČELNIK

Danijel Štula, mag. iur.

 

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 121/2020 od 6. studenog 2020. godine.

Prilog:

Javni natječaj

Obavijesti i upute kandidatima u postupku javnog natječaja za prijam vježbenika u službu

Započelo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Strategije revitalizacije resursa za život i razvoj „Smart City Ploče“

Nacrt prijedloga Strategije revitalizacije resursa za život i razvoj „Smart City Ploče“

Savjetovanje traje do 19. studenog 2020. godine do 14,00 sati

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti sa Strategijom revitalizacije resursa za život i razvoj „Smart City Ploče“ (u daljnjem tekstu: Strategija), te dobivanje mišljenja i prijedloga kao i prihvaćanje isključivo zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Strategija se donosi radi boljeg planiranja lokalnog razvoja uvođenjem potrebnih tehnoloških rješenja čiji je primarni cilj unaprijediti život i poslovne prilike u gradu. Također, Strategija će biti dobar temelj za nastavak korištenja fondova Europske unije za razdoblje 2021. – 2027. godine, u kojem se očekuje velik značaj koncepta Smart City, zbog čega je važno da Ploče pripremi svoju stratešku podlogu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 19. studenog 2020. godine do 14,00 sati dostave svoja mišljenja i prijedloge na Nacrt prijedloga Strategije, s obrazloženjem, u pisanom obliku na adresu elektroničke pošte: [email protected] ili putem pošte odnosno osobno predajom u pisarnicu Grada Ploča na adresu, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.

Mišljenja i prijedlozi na Nacrt prijedloga Strategije dostavljaju se na OBRASCU sudjelovanja u savjetovanju s javnošću kojeg možete preuzeti na službenim mrežnim stranicama Grada Ploča, www.ploce.hr pod Savjetovanje s javnošću.

Mišljenja i prijedlozi moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Strategije na koje se odnose, te biti dostavljeni u navedenom roku.

Na sudjelovanje u otvorenom internetskom savjetovanju pozivaju se svi građani, a cilj savjetovanja je dobivanje informacija od zainteresirane javnosti u svezi predloženog strateškog dokumenta.

Po završenom savjetovanju izradit će se Izvješće o savjetovanju s javnošću te će se konačni prijedlog Strategije dostaviti Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

Privremeni pročelnik
Željko Škorić

 

Dokumenti:

– Javni poziv

– Nacrt prijedloga Strategije

– Nacrt prijedloga Strategije – sažetak

– Obrazac