POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA PLOČA (Službeni glasnik Grada Ploča broj 03/10, 12/10, 01/1303/17 i 01/18)

Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Ploča uređuje se način konstituiranja Gradskog vijeća, ostvarivanje prava, obveze i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata Gradskog vijeća, sazivanje, rad i tijek sjednice te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća Grada.

grecaptcha.ready(function() { grecaptcha.execute('6Le3wIsUAAAAAFltH5v3e7WjscoK_RaMUiGpt-jU', {action: 'action_name'}) .then(function(token) { // Verify the token on the server. }); });