Na temelju članka IV. Odluke Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade o raspodjeli financijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini, KLASA:001- 01/23- 01/29, URBROJ: 519-02-1/6-23-1 od 3. srpnja 2023. godine, sukladno Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini sklopljenog između Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade i Grada Ploča KLASA: 402-04/23- 00/39, URBROJ: 519-05/3-23-3 od 11. srpnja 2023. godine i članka 39. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18, 5/20, 6/21 i 2/23) gradonačelnik Grada Ploča dana 31. srpnja 2023. godine raspisuje JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini