Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj 83/23), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Ploča od 2024. do 2028. godine (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 1/24),  Odluke o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Ploča od 2024. do 2028. godine (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 5/24), članka 53. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 5/2024), Gradonačelnik Grada Ploča dana 17. lipnja 2024. godine raspisuje javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području grada Ploča.