Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15 i 69/22) tijela javne vlasti obvezna su objavljivati informacije kojima raspolažu na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku. Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na informacije za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama ovoga Zakona.

Člankom 28. Zakona utvrđeno je da su, u svrhu poticanja i olakšavanja ponovne uporabe informacija, tijela javne vlasti dužna na lako pretraživ način objaviti informacije dostupne za ponovnu uporabu, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom i otvorenom obliku, u skladu s otvorenim standardima.

Tijela javne vlasti obvezna su u strojno čitljivom obliku objavljivati sve registre i baze podataka koje su izradili u okviru svoje nadležnosti, a za koja ne postoje zakonska ograničenja. Osim toga, tijela javne vlasti dužna su na svojim mrežnim stranicama objaviti i popise baza i registara iz njihove nadležnosti za koje postoje zakonska ograničenja (asset lista).

Otvoreni podaci su podaci koji su javno i besplatno dostupni, a namijenjeni su ponovnoj uporabi u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja je različita od svrhe za koju su izvorno izrađeni ili prikupljeni.

Objava podataka u strojno čitljivom obliku temeljni je preduvjet za razvoj mogućnosti koje pruža Zakon o pravu na pristup informacijama – ponovne uporabe informacija.

S ciljem poboljšanja širenja javnih i otvorenih podataka, na mrežnim stranicama Grada Ploča podaci su postavljeni u strojno čitljivom obliku i služe za daljnje korištenje od strane korisnika.

Otvorena dozvola ne ovlašćuje korisnika na uporabu informacija koja bi upućivala na službenu podršku korisnika ili načina uporabe informacija od strane pružatelja informacije. Otvorena dozvola: http://data.gov.hr/otvorena-dozvola