Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (NN broj 144/21) i članka 24. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča broj 14/09, 03/12, 01/13, 03/17, 01/18, 05/20, 6/21 i 2/23), Gradsko vijeće Grada Ploča je na svojoj 21. sjednici održanoj 18. prosinca 2023. godine donijelo sljedeću

ODLUKU  

o izvršavanju Proračuna Grada Ploča za 2024. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, način izvršavanja proračuna, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti gradonačelnika i pročelnika upravnog odjela, kao i druga pitanja u izvršavanju proračuna Grada Ploča u 2024. godini.

Članak 2.

U izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu (NN br.144/21).

Članak 3.

Prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani prema izvorima iz koji potječu.

Rashodi  i izdaci proračuna  moraju biti  raspoređeni u proračunu prema proračunskim klasifikacijama, te uravnoteženi s prihodima i primicima.

Proračunske klasifikacije jesu:

 • organizacijska
 • programska
 • funkcijska
 • ekonomska
 • lokacijska
 • izvori financiranja

Članak 4.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela i obrazloženja.

Opći dio proračuna čini sažetak Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja, te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. Račun financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka jedinice lokalne samouprave i proračuna njenih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Članak 5.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

kako slijedi:

 • prihodi od poreza (skupina konta 61)
 • pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina konta 63)
 • prihodi od imovine (skupina konta 64)
 • prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina konta 65)
 • prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina konta 66)
 • prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina konta 67)
 • kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina konta 68)
 • prihodi od prodaje dugotrajne imovine (skupina konta 71 i 72)
 • rashodi za zaposlene (skupina konta 31)
 • materijalni rashodi (skupina konta 32)
 • financijski rashodi (skupina konta 34)
 • subvencije (skupina konta 35)
 • naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

(skupina konta 37)

 • ostali rashodi (skupina konta 38)
 • rashodi za nabavu dugotrajne imovine (skupina konta 41 i 42)
 • rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina konta 45)

Članak 6.

Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu.

Planirani vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika, koje oni ostvare na svojim poslovnim računima, navedeni su u proračunu Grada, ali ih korisnici nisu dužni uplaćivati u proračun. Sredstva troše u skladu sa svojim potrebama i planovima, a polugodišnje dostavljaju Gradu podatke o ostvarenju i utrošku istih za potrebe izrade izvještaja o izvršenju proračuna Grada.

Članak 7.

Svaki rashod i izdatak iz proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja. Prije isplate pročelnik upravnog odjela dužan je provjeriti i potpisom potvrditi pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave. Za isplate izdataka u iznosu većem od 6.636,14 eura, pored potpisa i odobrenja pročelnika, potreban je i potpis i odobrenje gradonačelnika.

Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama. Plaćanje predujma moguće je samo iznimno, na temelju suglasnosti gradonačelnika. 

Članak 8.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 10.000,00 eura.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. 

Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik, a o korištenju sredstava obvezan je izvijestiti predstavničko tijelo.

Članak 9.

Proračunskim  korisnicima  Grada  Ploča  sredstva  se doznačuju mjesečno, u pravilu u visini 1/12 godišnjeg plana prihoda iz gradskog proračuna, prema njihovim zahtjevima, koje će kroz sustav riznice kao jedinstveni računovodstveno-informacijski sustav, s ciljem stvaranja pretpostavki za učinkovito upravljanje ukupnim proračunskim sredstvima i obavljanje poslova preko jedinstvenog računa Riznice Grada Ploča, ovjeravati nadležni upravni odjeli. Proračunski korisnici sredstva smiju koristiti samo za namjene i do visine utvrđene proračunom. Iznimno, u slučaju smanjenog priliva u proračun, dinamika i visina doznake sredstava iz proračuna može se izmijeniti.

Mjesečna izvješća o utrošenim sredstvima primljenim iz proračuna Grada proračunski korisnici dostavljaju u pisanom obliku, do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Proračunski korisnici obvezni su, za potrebe planiranja proračuna Grada dostaviti podatke o svim svojim planiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima, a za potrebe izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada podatke o ostvarenim prihodima i primicima, te realiziranim rashodima i izdacima. Dostavljeni podaci uključuju se u proračun Grada.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunski korisnici podnose predstavničkom tijelu na usvajanje, najkasnije do 30. lipnja za prethodnu proračunsku godinu.

   Proračunski korisnici Grada  Ploča  su  Dječji vrtić, Pučko otvoreno učilište, Narodna knjižnica i Javna vatrogasna postrojba.    

Članak 10.

Ostali korisnici proračunskih sredstava obvezni su jednom godišnje dostaviti izvješća o utrošenim sredstvima u prethodnoj godini, a po potrebi nadležni upravni odjel može odrediti i drugačiju dinamiku podnošenja i sadržaj dostavljenih izvješća.

U slučaju neispunjenja navedene obveze korisnicima sredstava može se obustaviti isplata iz proračuna.

Upravni odjeli Grada Ploča mogu obaviti kontrolu na licu mjesta kod korisnika vezano uz utrošena sredstva primljena iz gradskog proračuna. Postupak provođenja kontrola uređuje se zasebnom Uputom.

Članak 11.

Preraspodjela na proračunskim stavkama može se izvršiti najviše do 5 % rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje. Preraspodjela se ne može izvršiti između Računa prihoda i Računa financiranja. Odluku o preraspodjeli donosi gradonačelnik, a o izvršenim preraspodjelama izvještava Gradsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Članak 12.

Gradonačelnik može otpisati ili djelomično otpisati potraživanja ako bi troškovi naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja ili se ustanovi apsolutna nemogućnost naplate duga.

Članak 13.

Gradonačelnik raspolaže novčanim sredstvima na računu proračuna, upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada Ploča, te odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina u vlasništvu Grada Ploča, sukladno odredbama Statuta Grada.

Članka 14.

Gradonačelnik je odgovoran za planiranje i izvršavanje Proračuna, prikupljanje prihoda i primitaka i preuzimanje obveza na teret proračuna, te za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Gradonačelnik je ujedno i nalogodavac za izvršenje Proračuna. Prijedlog proračuna i izvještaj o izvršenju proračuna gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na zakonom propisani način i u propisanim rokovima.

Članak 15.

Gradonačelnik može za obavljanje poslova iz prethodnog članka ovlastiti druge osobe. Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, čime se ne isključuje odgovornost gradonačelnika.

Pročelnici upravnih odjela odgovorni su za naplatu i ubiranje prihoda iz svoje nadležnosti, kao i za planiranje, zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i ekonomičnost u realizaciji rashoda. Ovlasti i odgovornosti prenose se i na zamjenike gradonačelnika za područja za koja ih ovlasti gradonačelnik.

Prijenos ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima utvrđuju

se zasebnom odlukom.

Članak 16.

Zaduživanje, te davanje suglasnosti i jamstva za zaduživanje obavlja se u skladu sa Zakonom o proračunu, Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica područne (regionalne) samouprave.

Grad se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih

papira. Zaduživanje može biti kratkoročno i dugoročno.

Članak 17.

Grad se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

Kratkoročno zaduživanje može se realizirati samo za premošćivanje nastale

nelikvidnosti zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Članak 18.

Grad se može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz proračuna, koju je potvrdilo predstavničko tijelo, uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija.

Ugovor o zaduživanju sklapa gradonačelnik na osnovu donesenog proračuna i suglasnosti Vlade. Grad izvještava Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o zaduživanju u roku od 8 dana od dana sklapanja, te tromjesečno o tijeku otplate zajma.

Ukupna godišnja obveza po osnovi zaduživanja može iznositi najviše do 20 % ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjenih za iznose primljenih domaćih i stranih pomoći i donacija, za prihode iz posebnih ugovora i prihode ostvarene s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija.

U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima i zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i suglasnosti koje se uključuju u opseg zaduživanja Grada, te nepodmirene dospjele obveze iz prethodnih godina.

Ove se odredbe ne odnose na projekte koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije i na projekte iz područja unapređenja energetske učinkovitosti u kojima sudjeluje Grad.

Članak 19.

Grad, kao i ustanove čiji je osnivač Grad, te trgovačka društva u većinskom vlasništvu Grada, mogu sklopiti ugovor o javno – privatnom partnerstvu ako ukupan godišnji iznos svih naknada, na temelju svih ugovora o JPP koje se plaćaju prema privatnim partnerima ne prelazi 25 % ostvarenog proračunskog prihoda prethodne godine umanjenog za kapitalne prihode, uz mišljenje Ministarstva financija i drugih tijela, prema posebnim propisima koji uređuju JPP.

Članak 20.

Pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada i ustanove čiji je osnivač Grad mogu se dugoročno zadužiti samo za investiciju, uz suglasnost Grada. U opseg mogućeg zaduživanja Grada uključuju se dane suglasnosti pravnim osobama za zaduživanje ako je pravna osoba koja se zadužuje iskazala gubitak u prethodnoj godini ili ako se pravna osoba zadužuje u razdoblju od dvije godine od dana upisa osnivanja u sudski registar. Suglasnosti za zaduživanje ustanova u cijelosti se uključuju u opseg mogućeg zaduživanja Grada.

Odluku o davanju suglasnosti donosi predstavničko tijelo Grada, a Grad na propisani način o tome izvješćuje Ministarstvo financija.

Članak 21.

Grad može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. Za davanje jamstva, Grad mora ishoditi suglasnost ministra financija, a dano se jamstvo uključuje u opseg mogućeg zaduživanja Grada.

Odluku o davanju jamstva donosi predstavničko tijelo Grada, a ugovor o jamstvu sklapa gradonačelnik. O navedenom Grad je obvezan na propisani način izvijestiti Ministarstvo financija.

Članak 22.

Postupak nabave roba i usluga i ustupanje radova obavlja se u skladu s propisima o javnoj nabavi.

Članak 23.

Proračun i ova Odluka objavljuju se u Službenom glasniku Grada Ploča i na službenim stranicama Grada Ploča.

Članak 24.

Ova Odluka objaviti će se u Službenom glasniku Grada Ploča, a stupa na snagu od 01. siječnja 2024. godine.

KLASA:  400-01/23-01/004

URBROJ: 2117-12-1-23-2

Ploče, 18. prosinca 2023. godine

REPUBLIKA  HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD PLOČE

Gradsko vijeće

Predsjednica
Marina Gradac, v.r.

Odluku preuzmite u DOCx formatu ovdje.