Sukladno Statutu Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča 14/09, 03/12, 01/13, 03/17, 01/18, 5/20 i 06/21) na području Grada osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbor brine se o poslovima koji su od svakodnevne važnosti za potrebe građana kao što je:

 • uređenje mjesta, izgradnja i održavanje manjih parkova, nasada, dječjih igrališta, groblja, rekreacijskih i športskih igrališta,
 • izgradnja i održavanje objekata koji služe za svakodnevne potrebe građana,
 • čišćenje javnih površina, odvoz smeća, odvodnja atmosferskih voda, zaštita okoliša i sl.

Sredstva za obavljanje navedenih poslova osiguravaju se u Proračunu Grada Ploča.

Mjesni odbori nemaju otvorene bankovne račune.

Na području Grada mjesni odbori su:

Područje mjesnih odbora utvrđeno je Odlukom o utvrđivanju područja mjesnih odbora na području Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča 3/02).

Tijela mjesnog odbora su: vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora, koji se u duhu tradicije naziva glavar.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Vijeće Mjesnog odbora Ploča broji 7 članova, a vijeća ostalih mjesnih odbora broje 5 članova.

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se vijeće bira.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje Gradsko vijeće Odlukom o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča 3/14, 5/20).

Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Gradsko vijeće. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine. Funkcije članova vijeća mjesnog odbora su počasne.

Vijeće mjesnog odbora:

 • donosi program rada i izvješće o radu vijeća mjesnog odbora,
 • donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji,
 • donosi pravila mjesnog odbora,
 • donosi poslovnik o radu,
 • bira i razrješava glavara i zamjenika tajnim glasovanjem,
 • saziva mjesni zbor građana,
 • odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u Proračunu Grada,
 • informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor.

Pod malim komunalnim akcijama podrazumjeva se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, nerazvrstane ceste, nogostupi i javni objekti).

Programom rada koji donosi vijeće mjesnog odbora utvrđuju se zadaci mjesnog odbora od svakodnevne važnosti za potrebe građana i to: uređenje mjesta i održavanje javnih površina, poboljšanje uvjeta stanovanja, izgradnja i održavanje objekata koji služe svakodnevnim potrebama građana, unapređenje komunalnih i uslužnih djelatnosti, održavanje lokalne infrastrukture.

Program rada naredne godine donosi se najkasnije do kraja listopada tekuće godine.

NADLEŽNO UPRAVNO TIJELO GRADA PLOČA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Služba za opće poslove

Pročelnik

Danijel Štula, dipl.iur.

Tel. (020) 414 – 479

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Za provedbu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama vezano za mjesnu samoupravu nadležan je Grad Ploče.

Zahtjevi za pristup informacijama koji se odnose na mjesne odbore na području Grada Ploča podnose se Gradu Pločama – poveznica.