Potpisan Sporazum o međusobnim odnosima između Adriatic Tank Terminals d.o.o. i Grada Ploča

Mišo Krstičević, gradonačelnik grada Ploča potpisao je jučer sa Gerritom Quintom, direktorom Adriatic Tank Terminals d.o.o., SPORAZUM O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA kojim su utvrdili da će ADRIATIC TANK TERMINALS novčano nagraditi studente koji su s Gradom Pločama potpisali Ugovor o stipendiranju.

Podsjetimo, Grad Ploče je 10. siječnja 2018. godine potpisao Ugovore o stipendiranju u akademskoj godini 2017./2018. sa studentima koji su ostvarili najviše bodova temeljem uspjeha, temeljem socijalnog statusa te s najuspješnijim studentima deficitarnih zanimanja u iznosu od 700 kn mjesečno.

ADRIATIC TANK TERMINALS d.o.o. se sporazumom obvezuje novčano nagraditi studente koji su ostvarili najviše bodova temeljem uspjeha, temeljem socijalnog statusa te s najuspješnijim studentima deficitarnih zanimanja, iznosom od 250,00 kuna (slovima: dvjesto pedeset kuna) mjesečno, za razdoblje od listopada 2017. godine do srpnja 2018. godine.

Grad Ploče obvezuje se sklopiti Anekse Ugovora o stipendiranju, od 10. siječnja 2018. godine sa nagrađenim studentima. Novčana nagrada od 250,00 kuna mjesečno dodat će se iznosu stipendije te će ista u konačnici iznositi 950,00 kuna mjesečno.

Treba napomenuti da će i sljedeće akademske godine, ADRIATIC TANK TERMINALS sudjelovati u stipendiranju studenata s područja Grada Ploča na način da će na tri najbolja rezultata temeljem uspjeha dodati dodatnih 800,00 kn, dok će na dvije gradske stipendije ostvarene temljem socijalnog statusa dodati po 800,00 kn. Tako da će ukupno pet stipendija iznositi 1.500,00 kn mjesečno tijekom 10 mjeseci!

Sporazum se nalazi u arhivi dokumenata i možete ga pročitati ovdje.

Na 6. sjednici Gradskog vijeća doneseni svi akti bitni za uspostavu sustava održivog gospodarenja otpadom u Pločama

1. Plan gospodarenja otpadom Grada Ploča (2017.-2022.)

Plan gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje 2017.-2022. usvojen je na 6. sjednici Gradskog vijeća. Donošenje Plana je zakonska obaveza svih jedinica lokalne samouprave, a on mora biti usklađen s Planom gospodarenja otpadom RH (2017.-2022.), što je jedan od preduvjeta za korištenje EU sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, u kojem je ukupno predviđeno 475 milijuna eura za financiranje sektora otpada.

Plan ima odgovarajuću ulogu u uspostavi održivog sustava gospodarenja otpadom na lokalnoj razini, a u skladu s obvezama i smjernicama iz postojeće zakonske regulative, europskih direktiva, te donesenih državnih i lokalnih planskih dokumenata.

U njemu je napravljena analiza postojećeg stanja, definirane planirane građevine za gospodarenje otpadom, te popisane sve mjere koje se trebaju provoditi da bi se ispunili zadani ciljevi.
Neke od najznačajnijih mjera su odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu, uvođenje stimulativnih mjera pri naplati javne usluge prikupljanja komunalnog otpada prema sastavu i količini, poticanje kućnog i komunalnog kompostiranja, izgradnja sortirnice i kompostane, sanacija odlagališta Lovornik i provedba edukacije stanovništva.

Glavni cilj je smanjiti količinu odloženog otpada.

2. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka definira novi način prikupljanja otpada, koji se bazira na razvrstavanju otpada na kućnom pragu, prikupljanju otpada „od vrata do vrata“, te naplatu javne usluge po količini (volumenu) proizvedenog otpada za sve korisnike. JLS dužna je osigurati provedbu javne usluge na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom transparentnost rada.

3. Odluka o mjerama sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Ploča

Ovom odlukom određuju se posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš, posebno na lokacijama na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Ploča te mjere za uklanjanje odbačenog otpada na lokacijama divljih odlagališta. Neke od mjera su: uspostava sustava zaprimanja obavijesti od građana o nepropisno odbačenom otpadu, učestale kontrole divljih „odlagališta“ te sanacija već utvrđenih lokacija.

Dosegnuti suvremeni princip održivog gospodarenja otpadom na svim razinama znači uspostaviti, provoditi i nadzirati cijeli niz aktivnosti, mjera i odluka koje su usmjerene na sprječavanje nastanka otpada, ponovnu upotrebu predmeta, organizirano skupljanje otpada, adekvatan prijevoz otpada, iskorištavanje vrijednih svojstava otpada kao i propisno zbrinjavanje ostatnog otpada. Ovim aktima stvoreni su preduvjeti za implementaciju takvog sustava u Pločama.

Za postizanje ciljeva, osim izgradnje građevina i nabave opreme, jako je bitna provedba kontinuirane edukacije svih dionika u sustavu gospodarenja otpadom. Funkcioniranje sustava uvelike ovisi o samim građanima i njihovom ponašanju prema otpadu.

 

Matea Pirjevac, mag. oecol.
Viši referent za gospodarenje otpadom
Komunalno održavanje d.o.o. Ploče

Županija provodi dva projekta za mlade

Dubrovačko-neretvanska županija započela je u partnerstvu s udrugom Europski dom Dubrovnik provoditi dva projekta namijenjena mladima. Projekti će se provoditi do studenog 2018., a sufinancira ih Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Dubrovačko-neretvanska županija nositelj je projekta izrade županijskog programa za mlade. Projekt se provodi u partnerstvu s udrugom Europski dom Dubrovnik, a glavni mu je cilj poboljšanje života mladih u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U izradu županijskog programa za mlade bit će uključene udruge mladih i za mlade, jedinice lokalne samouprave te obrazovne, znanstvene, kulturne i socijalne ustanove s područja Dubrovačko-neretvanske županije. Nakon usvajanja na Županijskoj skupštini ovaj će dokument biti temelj za definiranje županijske politike prema mladima u razdoblju 2018.–2021.

Paralelno s izradom županijskog programa za mlade, Županija sudjeluje i u provedbi aktivnosti info-centra za mlade. Nositelj ovoga projekta je Europski dom Dubrovnik, a uz Županiju, partner u provedbi je i Sveučilište u Dubrovniku. Projektne aktivnosti obuhvaćaju informiranje i savjetovanje mladih iz svih dijelova županije o temama od njihova interesa i pomoć mladima u stjecanju vještina koje će im biti od koristi u osobnom i profesionalnom smislu.

U svrhu utvrđivanja informativnih potreba mladih izrađen je upitnik na poveznici goo.gl/ZNeH5S. Svi koji imaju veze s mladima zamoljeni su podijeliti upitnik na svojim internetskim stranicama, putem mailing lista ili na društvenim mrežama, kako bi ga ispunilo što više mladih iz svih dijelova županije. Nakon što taj upitnik bude obrađen, informiranje mladih provodit će se putem individualnih kontakata, informativnih radionica, društvenih mreža i internetske stranice dnz-mladi.com, na kojoj će se objavljivati i obavijesti o tijeku izrade županijskog programa za mlade.

Sretan Božić i Nova godina!

 

Svim građankama i građanima Grada Ploča i okolnih mjesta Sretan i blagoslovljen Božić te uspješnu 2018. godinu želi gradonačelnik Grada Ploča Mišo Krstičević sa svojim suradnicima te predsjednik Gradskog vijeća Grada Ploča, Niko Orepić!

Gradonačelnik donio Zaključak: 3000 kn za novorođenčad

Na temelju članka 39. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča broj 14/09, 03/12, 01/13, 03/17.) i članka 33. stavka 4. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča broj 8/12.) Gradonačelnik Grada Ploča 14. prosinca 2017. godine donosi Zaključak o visini pomoći za novorođeno dijete u 2018. godini.

1. Visina pomoći za novorođeno dijete u 2018. godini iznosi 3.000,00 kuna.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Ploča.

Grad Ploče zaključio ugovore o radu s 86 nezaposlenih osoba iz evidencije HZZ-a

Grad Ploče je po završenom natječaju u sklopu mjere HZZ-a “Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava” zaključio ugovore o radu na određeno vrijeme s 86 nezaposlenih osoba iz evidencije HZZ-a.

Ciljane skupine koje smo obuhvatili ovim programom su dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe, odnosno sve osobe prijavljene u evidenciju HZZ-a koje su udovoljile uvjetima natječaja. Radnicima s kojima je sklopljen ugovor o radu bit će osigurana mjesečna naknada u iznosu prosječne minimalne plaće, tj. 3.839,47 kn brutto.

Isto tako, bit će pokriveni i troškovi prijevoza. Nezaposlene osobe s kojima je Grad Ploče sklopio Ugovor razmještene su po mjesnim odborima i gradskim ustanovama, a sve u svrhu podizanja kvalitete života u našoj lokalnoj zajednici, povećanja razine sigurnosti u gradu i poboljšanja urbane vizure grada.

Poslovi koji mogu biti obuhvaćeni Programom su: čišćenje drveća i niskog raslinja, saniranje divljih odlagališta otpada, održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama, održavanje poljskih puteva, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i puteva, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge, održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara, te drugi društveno korisni poslovi poput nadzora područja oko škola u svrhu zaštite djece, dostave namirnica starijima i nemoćnima i slično.

Odobrena sredstva sufinanciranja za uređenje Gradske plaže u Pločama

Grad Ploče je u rujnu 2017. godine prijavio projekt „Uređenje Gradske plaže u Pločama“ na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini, a 8. prosinca 2017. godine zaprimio obavijest kako su za isti, sukladno uvjetima i kriterijima Programa razvoja turističke infrastrukture u 2017. godini, odobrena sredstva sufinanciranja u iznosu 325.000,00 kn! Odobreni iznos predstavlja 80% ukupnog iznosa koji će biti investiran u Gradsku plažu u Pločama za Prvu fazu uređenja plaže, tj. ukupna investicija za Prvu fazu projekta iznosi cca. 405.000,00 kn.

Realizacija cjelokupnog projekta predviđena je kroz 2 faze. Prva faza, za koju su sredstva i odobrena, podrazumijeva sljedeće radove:
• Uklanjanje dijelova urušenog zida na najvišoj terasi te grubo izravnanje terena,
• Izrada betonskih/kamenih podzida za najvišu terasu,
• Nasipanje prostora između kamenih podzida zemljom za buduće hortikulturno uređenje,
• Oblaganje novih zidova kamenom oblogom,
• Nasipanje najviše novouređene terase pijeskom i uređenje igrališta za odbojku na pijesku,
• Kabliranje instalacija javne i ambijentalne rasvjete,
• Dobava i ugradnja javne i ambijentalne rasvjete,
• Postavljanje instalacija za sanitarni objekt,
• Izgradnja bio septičke jame za potrebe sanitarnog objekta,
• Dobava i ugradnja pametnog tuša sa senzorima za uštedu vode,
• Dobava i ugradnja nove komunalne opreme (klupe, tuševi, …)

Drugu fazu projekta Uređenja Gradske plaže Grad Ploče će prijaviti na Javni poziv u 2018. godini, za što imamo dobru polazišnu točku temeljem odobrenih sredstava za Prvu fazu. Obucimo novo ruho Gradskoj plaži u Pločama!

U nastavku donosimo i animaciju koja prikazuje kako je zamišljeno da Gradska plaža naposlijetku izgleda (Izrada/autor: SKROZ d.o.o., Zagreb, 2017.):

Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje od 2017.-2022.

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17), Grad Ploče objavljuje JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA PLOČA ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

I. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje 2017. – 2022. godine trajat će od 28. studenog 2017. godine do 28. prosinca 2017. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.
II. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti mogu se dostaviti zaključno do 28. prosinca 2017. godine na adresu Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, osobno, poštom ili na e-mail: informacije@ploce.hr.
III. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje 2017. – 2022. godine dostupan je na mrežnim stranicama Grada Ploča, na sljedećem linku.
IV. U navedenom razdoblju, javni uvid moguće je izvršiti i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 11:00 sati.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke II. ove obavijesti neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost državnih i javnih institucija na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Pozivamo sve građane da se aktivno uključe u javnu raspravu.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo 4.381.532,40 kn iz Kohezijskog fonda za građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama

Odlukom o financiranju, od 21. studenoga 2017., Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je financiranje projektnog prijedloga Grada Ploča “Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama”.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.180.985,00 kn., a budući da stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 85%, Odlukom je odobreno sufinanciranje u iznosu od 4.381.532,40 kn.

Projektni prijedlog prijavljen je u rujnu 2017. godine, od kada je, prema pravilima dodijele bespovratnih sredstava, prošao III faze ocijenjivanja koje je morao zadovoljiti kako bi bio odobren za financiranje.

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta od velikog je značaja za Grad Ploče jer predstavlja jednu komponentu novog sustava održivog gospodarenja otpadom, a ujedno je i zakonska obveza Grada Ploča. Izgradnjom istog omogućit će se svim građanima da bez naknade odlažu i do 30 različitih vrsta otpada iz kućanstva koje su vrijedna reciklabilna sirovina te odlaganje određenih vrsta opasnog otpada.

Kako bi građani imali sve pravovremene i relevantne informacije, Grad Ploče će u sklopu projekta provesti niz informativnih, ali i edukativnih aktivnosti kako bismo građane što bolje upoznali sa odvojenim prikupljanjem otpada, a ujedno ih potaknuli na odlaganje u reciklažnom dvorištu.

Zanimljivo je istaknuti da će jedna od aktivnosti biti i uspostava “Kutka za ponovnu upotrebu” s ciljem izdvajanja otpada koji će se uz manje dorade i prepravke moći ponovno koristiti ili prenamijeniti.

Reciklažno dvorište kao građevina predstavlja ograđeni i nadzirani prostor namijenjen odvojenom prikupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada do trenutka kada će ih ovlaštene tvrtke obraditi ili zbrinuti.

Svrha izgradnje reciklažnog dvorišta je pridonijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištu te na taj način doprinijeti očuvanju bogatstva prirodnih resursa koji nas okružuju.

Grad Ploče uključio se u novu Mjeru HZZ-a „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava“

Grad Ploče uključio se u novu Mjeru HZZ-a „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava“. Otvorenim natječajem tražimo 100 radnika/radnica, na rok od 6 mjeseci, na prevenciji požara i poplavnih bujica, koji će sudjelovati na sljedećim poslovima:

  • Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta koji obuhvaćaju krčenje samoniklog grmlja i šiblja, uklanjanje i odvoz granja, radovi na uređenju kanala uz nerazvrstane ceste, čišćenje cestovnih jaraka, čišćenje i osposobljavanje prilaza slivnicima i odvodnim jarcima, produbljenje korita oborinskih kanala,
  • Održavanje poljskih putova, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge, održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara te saniranje nerazvrstanih cesta, čijih su vlasnici i za njihovo održavanje nadležne upravo jedinice lokalne samouprave i uprave, zbog posljedica bujičnih poplava,
  • Radovi na sanaciji divljih odlagališta otpada obuhvaćaju poslove sakupljanja otpada, odvoz i zbrinjavanje, nasipanje zemljom saniranih površina te sprečavanje njihova širenja,
  • Drugi društveno korisni poslovi poput nadzora područja oko škola u svrhu zaštite djece, dostave namirnica starijima i nemoćnima, čišćenja snijega i slično.

Kandidat može biti punoljetna osoba koja se vodi u evidenciji HZZ-a, u 2017. godini nije sudjelovala u javnim radovima i u prethodne 3 godine nije bila zaposlena na javnim radovima u trajanju duljem od 12 mjeseci. Kandidat može biti i osoba koja se za vrijeme trajanja natječaja (zaključno s 29.11.2017. godine) prijavi u evidenciju HZZ-a, a ispunjava ostale uvjete navedene u natječaju. Svi zainteresirani kandidati prijavni obrazac mogu ispuniti u gradskoj upravi Grada Ploča zaključno s 29.11.2017. godine. Prijavnom obrascu potrebno je priložiti i preslik osobne iskaznice. Cjelovit tekst natječaja možete pogledati na službenim stranicama HZZ-a, odnosno na linku u nastavku.

Zajedno za ljepše Ploče!

http://bit.ly/PlocePosaoPrevencija