STATUT GRADA PLOČA (Službeni glasnik Grada Ploča broj 14/09, 03/12, 01/1303/17, 01/185/2006/21 i 2/23)

Statutom Grada Ploča uređuje se status, područje i granice Grada Ploča (u daljnjem tekstu Grada), samoupravni djelokrug, obilježja i Dan Grada, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, financiranje i imovina, mjesna samouprava, provođenje referenduma i oblici konzultiranja građana, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne)  samouprave i druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada.