Održana lokalna konferencija COASTENERGY projekta

U Miniart dvorani Športske dvorane Grada Ploča održana je 19. lipnja 2019. prva lokalna konferencija projekta “Plava energija: budućnost i izazovi Grada Ploča”.

Konferencija je izazvala veliki interes predstavnika lokalne zajednice s interesom za primjenu rješenja obnovljivih izvora energije s naglaskom na plavu energiju za turističke namjene, luku, akvakulturu i stambena rješenja.

Interes za sudjelovanje u aktivnostima lokalnog Hub-a Plave energije iskazali su Lučka uprava Ploče, Luka Ploče d.d., Turistička zajednice Grada Ploča, Osnovna škola “Vladimir Nazor” Ploče, Dom športova Ploče, Javna ustanova “Izvor”, Srednja škola”fra Andrije Kačića Miošića”, Pučko otvoreno učilište Ploče i Razvojna agencija Grada Ploča “Plora”.

Prisutnima su se uvodnim govorom obratili pročelnik Službe za opće poslove Grada Ploča Danijel Štula, Predsjednik Udruženja male brodogradnje Hrvatske gospodarske komore Boris Vukušić i voditeljica Coastenergy projekta za Grad Ploče Marija Kovač.

U okviru aktivnosti transfera znanja i edukacije lokalnog Hub-a prof. dr. sc. Vladimir Soldo i dipl. ing. Gojko Šimunović predstavili su primjere dobre prakse primjene termalne energije mora i integriranih energetskih rješenja s ciljem projektiranja građevinskih objekata nulte energije.

U zaključnom dijelu konferencije održana je rasprava o mogućnostima primjene termalne energije mora na području Ploča. Idući sastanak Hub-a Plave energije održat će se u listopadu 2019. gdje će dionici nastaviti s aktivnostima jačanja kapaciteta za korištenje suvremenih rješenja plave energije i obnovljivih izvora za potrebe institucija i tvrtki iz Ploča.

Posjet predstavnika veleposlanstva SAD-a Gradu Pločama

Dana 22. svibnja 2019. godine u službenim prostorijama Grada Ploča, a u sklopu MeetUS inicijative veleposlanika SAD-a u Republici Hrvatskoj, NJ. E., W. Roberta Kohorsta, održan je sastanak s predstavnicima veleposlanstva, g. Daniel C. Carroll, II. tajnikom u Odjelu za političko-gospodarska pitanja, g. Damjan Benčić, voditeljem trgovinskog Odjela, gđa Martina Delija, službenicom u konzularnom Odjelu za američke građane i g. Miro Kelečić, višim istražiteljem u Odjelu za sigurnost, a sve s ciljem razvijanja prijateljskih odnosa između dvije države.

Na sastanku su predstavnici Grada Ploča, g. Ivan Marević, zamjenik Gradonačelnika i g. Danijel Štula, pročelnik Službe za opće poslove, predstavili Grad Ploče, dosadašnja postignuća, investicijski potencijal, poduzetničke zone, ali predstavili i najvažnije projekte od osobitog značaja za razvoj Grada Ploča, a sve s ciljem daljnjeg razvoja prijateljskih odnosa, jačanja suradnje kao osnovnog preduvjeta za privlačenje poslovnih prilika i investicija na području Grada Ploča.

Predstavnici Veleposlanstva SAD-a su izrazili zadovoljstvo te prihvatili poziv predstavnika Grada Ploča za nastavkom suradnje, kada ćemo imati priliku detaljne prezentirati puni investicijski potencijal Grada Ploča.

Održana završna konferencija projekta: „Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama“

Danas je u Poduzetničkoj zoni Vranjak 3 održana završna konferencija projekta: „Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama“.

Konferenciji su, uz predstavnike Grada i djelatnika Komunalnog održavanja Ploče, prisustvovali zainteresirani građani i učenici Srednje škole u Pločama koji su se na licu mjesta upoznali sa funkcijama i načinom na koji će se od lipnja moći koristiti mogućnosti koje pruža reciklažno dvorište.

Podsjetimo, ovaj projekt vrijedan je 5.180.985,00 kn, od čega čak 85 % financira Europska unija iz Kohezijskog fonda, a ostatak Grad Ploče, omogućit će svim građanima Ploča da bez naknade odlažu i do 30 različitih vrsta otpada iz kućanstva, kao i određenih vrsta opasnog otpada.

Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Grada Ploče

Na temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (“Narodne novine”,broj 92/10., 23/13. i 143/13.), Županijsko izborno povjerenstvo Dubrovačko-Neretvanske županije na sjednici održanoj 8. travnja 2019. donijelo je Rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Grada Ploče, koje možete pronaći u na sljedećoj poveznici, u kategoriji Izbori i referendumi.

Objavljen Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova u sklopu Projekta “Klub za zapošljavanje Ploče”

Raspisuje se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova (do završetka trajanja projektnih aktivnosti) na radno mjesto višeg stručnog suradnika za provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske Unije, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati sljedeće stručne uvjete:
-magistar ili stručni specijalist društvene, tehničke ili ekonomske struke,
-najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-položen državni stručni ispit,
-poznavanje rada na računalu.

Kandidati su, uz prijavu na Oglas obvezni priložiti:
• životopis,
• dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice),
• presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidati imaju položen državni stručni ispit),
• dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu/ e-radna knjižica/preslika ugovora,/ rješenja ili potvrde poslodavca). Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na poslovima u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto.
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
• vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati),
• vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu,
• vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima Oglasa te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog Oglasa.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit ce se izvornik.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08, 69/17) na Oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu odgovarajuće struke.

Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. ZSN-a: punoljetnost, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te hrvatsko državljanstvo.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ispit polože u zakonskom roku.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas i njezina se prijava neće razmatrati.
Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, dostavit će se pisana obavijest.

U prijavi se navode podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona/ mobitela, adresa e-pošte). Podaci će se koristiti isključivo za potrebe provođenja postupka odabira.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će da je povukao prijavu na Oglas.

Opis poslova te podatke o plaći za radno mjesto iz Oglasa, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, te pravne i druge izvore za pripremanje kandidata/kinje za tu provjeru možete pronaći na sljedećem linku, u kategoriji Radni odnosi.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Ploča objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinje, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave Oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Ploče, s naznakom: „Oglas za prijam-“Klub za zapošljavanje Ploče” -ne otvaraj“ na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Poziv na završnu konferenciju projekta “Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama”

Grad Ploče Vas poziva
na završnu konferenciju projekta: „Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama“,
koja će se održati u utorak, 21.05.2019. godine u 12 sati, na samoj lokaciji reciklažnog dvorišta, u Dalmatinskoj ulici (Poduzetnička zona Vranjak III.).

Ovaj projekt vrijedan 5.180.985,00 kn, od čega čak 85 % financira Europska unija iz Kohezijskog fonda, a ostatak Grad Ploče, omogućit će svim građanima Ploča da bez naknade odlažu i do 30 različitih vrsta otpada iz kućanstva, kao i određenih vrsta opasnog otpada.
Dođite i pobliže upoznajte funkcije i način na koji ćete od lipnja moći koristiti mogućnosti koje pruža reciklažno dvorište!

Utorak, 21.05.2019.godine; 12 sati, Dalmatinska ulica, Poduzetnička zona Vranjak 3!

Održane radionice o održivom gospodarenju otpadom u vrtićima i školama na području Ploča i Gradca!

“Projekt je sufinancirala EU iz Kohezijskog fonda“

„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Grada Ploča“

U okviru projekta „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom- Zeleni val“ održane su radionice o održivom gospodarenju otpadom za djecu najmlađeg uzrasta. Nositelj projekta je Grad Ploče, a suradnik na projektu Općina Gradac.

U proljetnom ciklusu ukupno je održano 14 radionica u vrtićima u Pločama s podružnicama u Kominu i Rogotinu te u Gradcu s podružnicom u Drveniku za svu djecu od 3-7 godina. Radionice su održane i u osnovnim školama u Staševici, Kominu, Gradcu i Drveniku za djecu od 1.-4. razreda.

Cilj radionica je da se djeci na zanimljiv i pristupačan način približi problematika otpada te da im se objasni kako mogu vlastitim ponašanjem i navikama pridonijeti smanjenju nastanka otpada te kako pravilno odvajati otpad namijenjen recikliranju. U praktičnom dijelu radionice, djeca su se igrala s igračkama koje su nastale od otpada i oslikavala platnene vrećice. Svako dijete ponijelo je kući jedinstvenu platnenu vrećicu s vlastitim crtežom te se nadamo da će ih ponosno koristiti umjesto plastičnih.

Radionice su održale iskusne edukatorice iz udruge „Eko-Zadar“. Na jesen će se održati još jedan ciklus radionica u vrtićima, osnovnoj školi u Pločama i u udruzi Radost.

U ime Komunalnog održavanja doo, direktor Goran Štrbić svakoj je grupi iz pločanskih vrtića donirao didaktičku igračku za učenje o pravilnom odvajanju otpada namijenjenog recikliranju, koju je izradila socijalna zadruga „Prijateljica“ iz Metkovića.

Kako su se djeca provela pogledajte u galeriji.

Ovo je samo jedna od mnogih izobrazno-informativnih aktivnosti koje će se provesti u sklopu kampanje „Zeleni val“. Cilj kampanje je educirati i informirati lokalno stanovništvo o održivom gospodarenju otpadom kako bi se smanjile količine proizvedenog otpada, a proizvedene količine na pravilan način zbrinule. Za djecu se pripremaju bojanke, brošure i lutkarska predstava, a za odrasle letci, plakati, mrežna stranica, mobilna aplikacija, radijski i video spotovi, radionice o kompostiranju, završna javna i edukativna tribina, te slikovnice za osobe s intelektualnim teškoćama.

Ukupna vrijednost projekta je 587.600,66 HRK, a EU sufinancira projekt iz Kohezijskog fonda u iznosu od 85%.

Obavijest sudionicima u prometu – privremena prometna signalizacija kod stare škole u Baćini

Obaviještavaju se građani Ploča da su započeli radovi na rekonstrukciji građevine javne i društvene namjene (Stara škola u Baćini) s kolnim prilazom na državnu cestu broj 8, dionica 22, u km 17+180, desna strana ceste.
Mole se svi sudionici u prometu da obrate pozornost na regulaciju prometa te se upozoravaju na obvezu poštivanja privremene prometne signalizacije.
Rok izvođenja radova je 12 mjeseci.

Projekt “ZAŽELI” – Sve najbolje našoj najstarijoj korisnici

Danas smo posjetili našu najstariju korisnicu projekta “Zaželi danas za bolje sutra-Grad Ploče” povodom njezinog 99. rođendana. Gđa Kata Franić živi u Baćini, majka je 3 kćeri, baka 5 unučadi i 6 praunučadi. Uz težak i naporan život održala je svoj pozitivan duh i svjetska je žena, liberalnih pogleda i tolerancije – kaže kćer Marija koja živi u Sarajevu. Ispred Grada Ploča i gradonačelnika Miše Krstičevića uručili smo gđi. Franić mali znak pažnje i obećali se vratiti na slijedeći okrugli 100. rođendan. Zaposlenica na projektu gđa. Živka Gelić-Mihalj redovito obilazi gđu Franić sa kojom provodi vrijeme u razgovoru i druženju.

Grad Ploče provodi projekt „Zaželi danas za bolje sutra“ koji je financiran u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina. Ukupna vrijednost projekta je 4.067.667,47 kn i financiran je 85 % sredstvima Europskog socijalnog fonda i 15 % sredstvima Državnog proračuna RH. Razdoblje provedbe projekta je od 27. rujna 2018. do 27. ožujka 2021. godine.