Obavijest iz JU Izvor građanima grada Ploča i općine Gradac

Zbog obilnih padalina u proteklih par dana, došlo je do zamućenja izvorišta Klokun i Modro oko. Kao posljedicu, rezultati analize vode pokazuju povećanje parametra mutnoće i u vodoopskrbnoj mreži. Vodovodna voda je još uvijek bakteriološki ispravna, no predostrožnosti radi, dajemo preporuku potrošačima da prije upotrebe vode za piće istu prokuhaju. Mjera ostaje na snazi do daljnjega te će građani biti na vrijeme obaviješteni o njenom prestanku.

Objavljen javni natječaj za dodjelu stipendije Grada Ploča učenicima s invaliditetom za školsku godinu 2018./2019.

Na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Ploča za učenike i studente s invaliditetom, gradonačelnik Grada Ploča raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA PLOČA UČENICIMA S INVALIDITETOM ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

Za školsku 2018./2019.godinu učenicima s invaliditetom, s područja Grada Ploča, dodijeliti će se 3 stipendije u neto iznosu od 700,00 kuna mjesečno. Stipendija za učenike s invaliditetom dodjeljuje se za vrijeme trajanja redovnog školovanja, odnosno najduže za 10 mjeseci.

Stipendiju mogu ostvariti učenici koji podnesu prijavu na Javni natječaj za dodjelu Stipendije Grada Ploča učenicima s invaliditetom za školsku godinu 2018./2019. i ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da su osobe s invaliditetom registrirane prema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom;

– da su državljani Republike Hrvatske;

– da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Pločama neprekidno dvije godine prije dana objave natječaja;

– da su redoviti učenici osnovne ili srednje škole

Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:

– invaliditet i težina oštećenja

– uspjeh u školovanju

– socijalni status i druge socijalne prilike

– postignuti i priznati izvanškolski rezultati učenika, odnosno postignuti i priznati rezultati studenata, na jednom području znanosti, umjetnosti ili sporta

– sudjelovanje u izvannastavnim školskim, županijskim, međužupanijskim, državnim natjecanjima i izvannastavnim smotrama po strukama

Gradonačelnik utvrđuje konačnu listu kandidata za dodjelu Stipendije.

Na temelju konačne liste gradonačelnik i kandidat, odnosno osoba koja zastupa kandidata za dodjelu Stipendije, sklopiti će Ugovor o dodjeli stipendije.

Tekst natječaja objavljen je u kategoriji Natječaji, kao i Obrazac A1 i Obrazac A2.

Objavljen prijedlog nove Odluke o komunalnoj naknadi

Grad Ploče objavio je prijedlog nove Odluke o komunalnoj naknadi, kojeg možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Nova Odluka o komunalnoj naknadi donosi se zbog potrebe usklađivanja sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji je stupio na snagu u kolovozu 2018. godine. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi tiče se svih građana i pravnih osoba koje komunalnu naknadu plaćaju za stambeni, garažni i poslovni prostor te građevinsko zemljište. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje. Ono ostaje otvoreno do 22. siječnja 2019. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu.

Svoje prijedloge vezane uz ovaj prijedlog Odluke možete poslati na:
e-mail adresu: komunalna.naknada@ploce.hr
ili na adresu: Grad Ploča Trg Kralja Tomislava 23, Ploče.

Objavljen javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup na određeno vrijeme poslovnog prostora na autobusnom kolodvoru u Pločama

Autobusni kolodvor d.o.o. Ploče raspisao je javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup na određeno vrijeme poslovnog prostora na autobusnom kolodvoru u Pločama.

Predmetni poslovni prostor se nalazi na kraju izgrađenih poslovnih prostora pored čekaonice (površine 20,55 m2). Prostor je u vlasništvu zakupodavca, te je opremljen uredskim namještajem i klima uređajem. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme s namjerom obavljanja uredske ili uslužne djelatnosti. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 1.500,00 kuna, bez PDV-a.

Ponude za navedeni prostor dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. Ploče
Trg kralja Tomislava 17
20340 Ploče
sa naznakom “za poslovni prostor na Autobusnom kolodvoru Ploče“.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 23. siječnja 2019. god

Tekst natječaja možete pronaći na sljedećoj poveznici, u kategoriji Natječaji.

Prijavite se kao krajnji korisnici u program zapošljavanja žena „ZAŽELI danas za bolje sutra-Grad Ploče”!

Grad Ploče poziva sve starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju (bolesne, nemoćne, teško pokretljive, socijalno isključene, te osobe kojima je potrebna pomoć u kućanstvu pri dostavi namirnica i lijekova, pripremi obroka, održavanju čistoće stambenog prostora i higijeni, osobe kojima je potrebna socijalna podrška i druženje, pratnja te pomoć u društvenim aktivnostima) da se prijave kao krajnji korisnici u Program zapošljavanja žena „ZAŽELI danas za bolje sutra-Grad Ploče”.

Program za krajnje korisnike je u cijelosti besplatan.

Tekst Poziva možete pronaći na sljedećem linku, a prijavu na poziv na sljedećem linku, u kategoriji Natječaji.

Objavljen natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Ploče

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Ploče objavljuje Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Ploče.

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od 4 godine, puno radno vrijeme.

Kandidati moraju uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine”, broj: 93/14,127/17) ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ili stečenu visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” broj:123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),
-da se odlikuju stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
-Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju visoku stručnu spremu ako su istaknuti i priznati stručnjaci na području kulture s najmanje 10 godina radnog staža o čemu moraju dostaviti odgovarajuće dokaze.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu te naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje.
Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
• životopis, vlastoručno potpisan
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica)
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj
stručnoj spremi),
• dokaz o ostvarenom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema, potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava preslika ugovora o radu, rješenja i sl.
• prijedlog Programa rada Pučkog otvorenog učilišta Ploča za mandatno razdoblje 2019-2022.
• Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Natječaj je otvoren 20 (dvadeset) dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku “Slobodna Dalmacija”.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu: Pučkog otvorenog učilišta Ploče, Gračka 2., 20340 Ploče s naznakom „Ne otvarati – Prijava na natječaj“.

Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici, te su dužni na poziv Upravnog vijeća, dostaviti izvornike na uvid.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” broj: 82/08, 69/17) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Ukoliko se na prijavljeni natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Upravnog vijeća o imenovanju ravnatelja/ice ili o ponavljanju natječaja.”

Tekst natječaja možete pronaći na sljedećoj poveznici, u kategoriji Dokumenti.

Predprijave za ugradnju osobnih dizala financiranih iz EU projekta “Dostupnost do stana”

Hrvatska gospodarska komora – Komora Zagreb u suradnji s Hrvatskom udrugom za dizala i Koordinacijskim odborom društava i udruga HP i HT umirovljenika Hrvatske uključila se u pokretanje projekta „Dostupnost do stana – ugradnja osobnih dizala i platformi u višeetažnim stambenim građevinama“, uz sufinanciranje iz fondova EU.

Procjena troška ugradnje pojedinačnog dizala je 350.000,00 kn. Od navedenog iznosa 85 % bi se financiralo bespovratnim sredstvima EU fondova a 15% troškova snosili bi stanari. U Hrvatskoj stambenih građevina sa tri i više katova bez dizala ima oko 16 tisuća.

Prema najavama iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU očekuje se početak realizacije Projekta ugradnje dizala u postojeće višeetažne stambene građevine koje nemaju dizalo u drugoj polovici 2019. godine.

Molimo da se aktivno uključite kako bi ova obavijest došla do predstavnika suvlasnika višeetažnih stambenih građevina koje nemaju dizalo s područja Vašeg grada a koji su zainteresirani za uključivanje u projekt s molbom da popune Predprijavu koja ima evidencijski karakter zainteresiranosti. Istu molbu smo poslali i članovima Udruženja za upravljanje zgradama HGK i Udruzi Upravitelj. Rok za popunu Predprijave je 31. siječnja 2019.

Predprijavu je moguće popuniti on-line preko obrasca koji se nalazi na web stranici: www.hgk.hr/predprijava-za-ugradnju-osobnih-dizala-financira… .

Dodatne informacije mogu se dobiti od Zdravka Čizmara, Komora Zagreb, e-mail: zcizmar@hgk.hr tel. 01 4606713 ili 01 4606720.

Dokument možete pronaći na sljedećem linku.

Raspisan oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – projekt “ZAŽELI danas za bolje sutra – Grad Ploče”

Grad Ploče raspisao je natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta “ZAŽELI danas za bolje sutra – Grad Ploče”.

Natječajem se traži 20 izvršiteljica – radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju, a predviđeno vrijeme trajanja radnog odnosa na određeno iznosi 24 mjeseca.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu najkasnije do 22. prosinca 2018. godine.

Sve pojedinosti natječaja možete pronaći na sljedećem linku, u kategoriji Natječaji.

Prijavnicu na natječaj možete preuzeti na sljedećem linku, a izjavu o pristanku na osposobljavanje možete preuzeti na sljedećem linku, u kategoriji Natječaji.

Obavijest građanima o izradi evidencije nekretnina na području Grada Ploča

Poštovani vlasnici i korisnici nekretnina na području Grada Ploča, ovim putem Vas obavještavamo kako Grad Ploče u postupku izrade evidencije nekretnina dostavlja zapisnike o komunalnoj naknadi, koji sadrže podatke o nekretninama, dosadašnjim obveznicima te predloženim obveznicima komunalne naknade.

Ukoliko niste zaprimili zapisnik, molimo Vas da se javite u prostorije Grada Ploča na adresi Trg kralja Tomislava 23, a sve kako biste se na isti mogli očitovati i uskladiti podatke u evidenciji nekretnina. Ukoliko ste u zaprimljenom zapisniku uočili eventualne nepravilnosti, molimo Vas da iste obrazložite te zapisnik dostavite putem pošte ili osobno predate u prostorijama Grada Ploča.

Javni uvid u podatke prikupljene tijekom izrade evidencije nekretnina traje do 21. prosinca 2018. godine.

Slijedom svega navedenog, ukoliko niste zaprimili spomenuti zapisnik, molimo Vas da se najkasnije do 21. prosinca 2018. godine javite službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča, Odsjeka za prostorno uređenje i komunalni sustav, kako bi se mogli očitovati na zapisnik te uskladiti sve podatke u evidenciji nekretnina.

Tekst obavijesti možete pronaći na sljedećem linku, u kategoriji Dokumenti.

Objavljena Javna rasprava o nacrtu Urbanističkog plana uređenja Luke Ploče I1 i Strateške studije utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Luke Ploče I1

Grad Ploče objavio je Javnu raspravu o nacrtu Urbanističkog plana uređenja Luke Ploče I1 i Strateške studije utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Luke Ploče I1, koja će trajati 34 dana, od 21. prosinca do 23. siječnja 2019. godine.

Javni uvid u nacrt Prijedloga Plana i Stratešku studiju moći će se izvršiti u prostorijama Grada Ploča, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 23, 20 340 Ploče, prizemlje, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati za vrijeme trajanja javne rasprave i na mrežnim stranicama Grada Ploča.

Javno izlaganje o nacrtu Plana i Stratešku studiju održati će se 17. siječnja 2019. godine s početkom u 16:00 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta, Gračka ulica 2, 20 340 Ploče.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana i Stratešku studiju mogu se dati postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja, davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja i dostavljanjem pismenih prijedloga i primjedbi na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20 340 Ploče, od 21. prosinca 2018. godine do zaključno 23. siječnja 2019. godine.

Tekst Javne rasprave možete pronaći ovdje.