Zaštita osobnih podataka u RH ustavna je kategorija te je svakom građaninu zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčena bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

  • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
  • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/2018)
  • Više informacija o zaštiti osobnih podataka dostupno je na internetskim stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka www.azop.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zaštiti osobnih podataka, zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka. Zadaće službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 39. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Službenik je dužan čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenica za zaštitu osobnih podataka

Nikolina Doboš
Tel. (020) 676-346
Fax. (020) 679-119
nikolina.dobos@ploce.hr