1. ožujka – Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj


Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskojobilježava se, temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite, 1. ožujka, na isti datum kada se obilježava i Međunarodni dan civilne zaštite

Civilna zaštita u Republici Hrvatskoj bilježi svoju povijest od kasnih dvadesetih godina 20. stoljeća. Prema povijesnim zapisima, preteča civilne zaštite u Hrvatskoj rođena je idejom o potrebi zaštite stanovništva nakon potresa, koji je 1884. godine pogodio Zagreb, dok su se počeci organiziranog sustava civilne zaštite počeli razvijati od kasnih 20.-tih godina 20.-tog stoljeća.
Danas, civilna zaštita u Republici Hrvatskoj predstavlja sustav organiziran na lokalnoj, područnoj i nacionalnoj razini koji se temelji na načelima supsidijarnosti, solidarnosti i kontinuitetu djelovanja.
Opći cilj zbog kojeg se ustrojava sustav civilne zaštite je zaštita i ostvarivanje sigurnosnih standarda i interesa građana Republike Hrvatske i to u specifičnim slučajevima izvanrednih događaja kada su najizravnije izloženi njihovim posljedicama. Zato civilna zaštita uključuje sve raspoložive resurse i kapacitete u privatnom i državnom vlasništvu, uključujući i sudjelovanje stanovništva na lokalnim, područnim i državnoj razini, koji djelovanjem unutar tog posebnog namjenski organiziranog sustava mogu doprinijeti umanjivanju i/ili sprječavanju oštećivanja zdravlja, gubitaka života, uništenja materijalnih dobara i šteta na okolišu od posljedica prirodnih i tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa te ratnih djelovanja i terorizma.
Civilna zaštita je višedimenzionalan sustav koji u jednom dijelu čine operativne snage, primarno profesionalne, čije djelovanje se temelji na kapacitetima žurnih službi i drugih pravnih osoba čija je redovna djelatnost spašavanje, kapaciteti udruga, vatrogasci, Hrvatska gorska služba spašavanja i Crveni križ, kao i drugi kapaciteti čija je redovna djelatnost u određenom dijelu komplementarna potrebama djelovanja sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Kada se njoj pridodaju pripadnici policije i Oružanih snaga Republike Hrvatske te postrojbe i povjerenici civilne zaštite, zaokružuje se slika na način kako javnost uglavnom percipira sustav civilne zaštite.
Za njihovo međusobno djelovanje primjenjuju se posebni protokoli za suradnju, usklađuje/koordinira zajedničko djelovanje različitih operativnih kapaciteta te ustrojavaju i osposobljavaju stožeri kao posebna tijela koja svojim djelovanjem operativno integriraju rad svih operativnih snaga i sudionika koji provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
U sljedećem periodu pred sustavom civilne zaštite su veliki izazovi, jer je integracijom Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost i Hrvatskog centra za razminiranje u sastav Ministarstva unutarnjih poslova od 1. siječnja 2019. napravljena velika reforma ovog sustava.
Tako će prioritet u razdoblju koje slijedi biti ispunjavanje dosadašnjih zadaća svih segmenata, posebice operativnih i proceduralnih, podizanje njihove kvalitete na višu razinu, postizanje neovisnosti u procesu upravljanja sigurnosnim rizicima, s posebnim naglaskom na stvaranje jedinstvenog sustava sposobnog odgovoriti na svakodnevne potrebe za djelovanjem, postupanjem u izvanrednim situacijama te kriznim stanjima u svim uvjetima.

Raspisan javni natječaj za prijam u službu u Upravnom odjelu za gospodarski razvoj Grada Ploča

Grad Ploče je raspisao javni natječaj za prijam u službu u Upravnom odjelu za gospodarski razvoj Grada Ploča za radno mjesto višeg savjetnika za prostorno uređenje i graditeljstvo, 1 izvršitelj, na neodređeno uz probni rad od 3 mjeseca.

Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj: 18/2019 od 22. 2. 2019. godine.

Rok za podnošenje prijava je do 2. 3. 2019. godine.
Tekst javnog natječaja možete naći na sljedećoj poveznici, a opis poslova i podatke o plaći na sljedećoj poveznici, i kategoriji Natječaji.

Objavljen nacrt Strategije razvoja Grada Ploča – Ploče 2022.

Grad Ploče izradio je nacrt Strategije razvoja Grada Ploča – Ploče 2022., koja predstavlja krovni planski dokument koji, polazeći od razvojnih resursa i potencijala te ostvarenih postignuća, utvrđuje smjernice za ekonomski, društveni i infrastrukturni razvoj jedinice lokalne samouprave do 2022. godine.

Strategija je temeljena na detaljnoj analizi trenutnog stanja te identificira razvojne potencijale Grada Ploča i potrebe lokalnog stanovništva te predlaže razvojne prioritete i mjere.

Osnovni cilj izrade dokumenta je jačanje kapaciteta nositelja razvoja za pripremu i provedbu razvojnih projekata, kao i za bolje korištenje financijskih sredstava iz fondova Europske unije, te iz drugih izvora.

Tijekom izrade Strategije vodilo se računa o njenoj usklađenosti s dokumentima višeg reda, a osobito s dokumentima kojima se regulira regionalni razvoj i definira okvir za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI).

Grad Ploče je u svoju Strategiju razvoja uvrstio 89 projektnih ideja koje su razvrstane su 7 prioriteta unutar tri cilja:
– Strateški cilj 1: Zeleni (održivi/pametni) razvoj infrastrukture te unapređenje prometne povezanosti i međunarodnih prometnih veza,
– Strateški cilj 2: Promocija zelenog poduzetništva temeljenog na inovacijama,
– Strateški cilj 3: Razvoj društvenih sadržaja i (pametnih) javnih servisa (usluga).

Tijekom određivanja ciljeva, prioriteta i mjera definirani su i indikatori koji će pratiti uspješnost provedbe Strategije razvoja Grada Ploča.

S obzirom na planove realizacije svake pojedine mjere izrađen je financijski plan Grada Ploča za razdoblje do 2022. godine. On sadrži okvirnu alokaciju sredstava na razini svake predložene mjere prema potencijalnim izvorima financiranja i godinama njihove realizacije.

Tekst strategije možete pronaći na sljedećoj poveznici, u kategoriji Sajetovanje s javnošću.

Ovim putem, moli se zainteresirana javnost da sve komentare i primjedbe na nacrt Strategije razvoja Grada Ploča – Ploče 2022. dostavi putem e-mail adrese esavjetovanje@ploce.hr, najkasnije do 8.3.2019. godine.

Objavljeni oglasi za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova u sklopu projekata

Grad Ploče objavio je oglase za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova u sklopu sljedećih Projekata:
Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina (1 djelatnik),
Dječji vrtić djeci i roditeljima (1 djelatnik),
ZAŽELI danas za bolje sutra – Grad Ploče (2 djelatnika).

Tekst natječaja možete naći u kategoriji Natječaji, podkategoriji Radni odnos.

Javni natječaji za dodjelu financijskih sredstava udrugama

Grad Ploče raspisao je Javni natječaji za dodjelu financijskih sredstava iz Gradskog proračuna udrugama za 2019. godinu.

 

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja/poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Gradu Pločama za 2019. godinu možete, kao i svu potrebnu dokumentaciju naći u kategoriji Dokumenti.

 

Natječaji su podijeljeni u pet kategorija, a klikom na link možete pronaći svu potrebnu dokumentaciju za prijavu:

 

Rok za prijave je 30 dana od objave Javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava iz Gradskog proračuna udrugama za 2019. godinu.

 

U Pločama, 15. veljače 2019. godine.

 

Obavijest o prekidu isporuke vode

Obavještavaju se potrošači vode u Pločama na lokacijama: Trg Prišnica od broja 1 do 8 i Trg kralja Tomislava od broja 1 do 16, da će dana 13.veljače, 2019.g. u vremenu od 9:00 do 11:00 doći do prekida isporuke vode zbog radova na glavnoj vodovodnoj cijevi.
Zahvaljujemo uz lijep pozdrav,

Ravnatelj
Boris Palac, dipl.oec.

Obilježavanje Europskog broja 112

Danas, 11. veljače 2019. godine u Hrvatskoj i u Europi obilježava se Europski dan broja 112.

U državama Europske Unije broj 112 ustanovljen je kao jedinstveni europski broj za hitne slučajeve.

„Europski dan broja 112“ ustanovljen je tipartitnom deklaracijom koju su, 11. veljače 2009. godine potpisali predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europe .

U Hrvatskoj , jedinstveni europski broj za hitne slučajeve uveden je na današnji datum prije četrnaest godina . Osnovna zadaća broja 112 je prijem svih hitnih poziva neovisno o strukovnoj i teritorijalnoj nadležnosti hitnih službi.

Sustav 112 u Republici Hrvatskoj slijedi obveze dane pred Europski broj 112 Direktivom o univerzalnim uslugama te je usmjeren na implementaciju suvremenih rješenja u elektroničkim komunikacijama i informacijskim sustavima .

U skladu s tim u Hrvatsku je uvedena suvremena funkcionalnost „e poziv“ temeljem odluke Europskog parlamenta i vijeća od 15. svibnja 2014. godine o uvođenju interoperabilne usluge e poziva na području cijele Unije.

Od 01. siječnja 2019. godine, broj 112 sastavni je dio Ministarstva unutarnjih poslova.

Ovaj novi organizacijski i funkcionalni ustroj broja 112, omogućit će daljnju kvalitetnu afirmaciju ovog broja u brzoj i učinkovitoj koordinaciji i razmjeni informacija te konotaciji zajedničkog nazivnika brojeva 112 i 192.

Jedne od prednosti Sustava 112 su: dostupnost broja 112 kroz 24 sata putem besplatnih poziva, samo je jedan broj za sve hitne slučajeve, dobivanje pomoći hitnih službi te udruga građana koje su svojim aktivnostima i sposobnostima vezane za sustav civilne zaštite, mogućnost lociranja te mogućnost sporazumijevanja s pozivateljem na stranom jeziku.

 

Objavljen Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu

Upravni odjel za društvene djelatnosti Dubrovačko-neretvanske županije, je dana 7. veljače 2019. godine objavio Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu.

Tekst Natječaja sa svom propisanom dokumentacijom možete preuzeti s naše web stranice, na linku:

http://www.edubrovnik.org/natjecaji-i-pozivi/poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-dubrovacko-neretvanske-zupanije-za-2019-godinu/

Obavijest iz JU Izvor građanima grada Ploča i općine Gradac

Ponovnim ispitivanjem uzoraka vodovodne vode grada Ploča i okolice, ustanovljeno je da prema kemijskim i mikrobiološkim pokazateljima ti uzorci udovoljavaju uvjetima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13), čime prestaju prvobitne mjere predostrožnosti o prokuhavanju vode te se vodovodna voda sada može upotrebljavati za piće. Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.

IZVOR Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti

Obavijest Ministarstva hrvatskih branitelja o početku rada savjetodavne službe u Metkoviću

Ministarstvo hrvatskih branitelja obavještava da je s danom 02. siječnja 2019. godine u Metkoviću s radom započela Područna jedinica Ministarstva hrvatskih branitelja, čija je nadležnost između ostalog, pružanje stručne, savjetodavne i primarne pravne pomoći u svezi ostvarivanja prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, ne samo stradalnicima Domovinskog rata nego i hrvatskim braniteljima s područja doline Neretve.

Područna jedinica Dubrovnik se nalazi u Metkoviću, na adresi Kralja Zvonimira 22, u prizemlju zgrade “Metković- razvoj” d.o.o.
Radno vrijeme Područne jedinice je:
– ponedjeljak od 8 – 18 sati,
– utorak, srijeda, četvrtak od 8-16 sati,
– petak od 8-16 sati, te od 17-20 sati.

Kontakt telefon – 020/690-040
E-mail: eleonora.pavlovic@branitelji.hr