Gradonačelnik donio Zaključak: 3000 kn za novorođenčad

Na temelju članka 39. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča broj 14/09, 03/12, 01/13, 03/17.) i članka 33. stavka 4. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča broj 8/12.) Gradonačelnik Grada Ploča 14. prosinca 2017. godine donosi Zaključak o visini pomoći za novorođeno dijete u 2018. godini.

1. Visina pomoći za novorođeno dijete u 2018. godini iznosi 3.000,00 kuna.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Ploča.

Grad Ploče zaključio ugovore o radu s 86 nezaposlenih osoba iz evidencije HZZ-a

Grad Ploče je po završenom natječaju u sklopu mjere HZZ-a “Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava” zaključio ugovore o radu na određeno vrijeme s 86 nezaposlenih osoba iz evidencije HZZ-a.

Ciljane skupine koje smo obuhvatili ovim programom su dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe, odnosno sve osobe prijavljene u evidenciju HZZ-a koje su udovoljile uvjetima natječaja. Radnicima s kojima je sklopljen ugovor o radu bit će osigurana mjesečna naknada u iznosu prosječne minimalne plaće, tj. 3.839,47 kn brutto.

Isto tako, bit će pokriveni i troškovi prijevoza. Nezaposlene osobe s kojima je Grad Ploče sklopio Ugovor razmještene su po mjesnim odborima i gradskim ustanovama, a sve u svrhu podizanja kvalitete života u našoj lokalnoj zajednici, povećanja razine sigurnosti u gradu i poboljšanja urbane vizure grada.

Poslovi koji mogu biti obuhvaćeni Programom su: čišćenje drveća i niskog raslinja, saniranje divljih odlagališta otpada, održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama, održavanje poljskih puteva, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i puteva, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge, održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara, te drugi društveno korisni poslovi poput nadzora područja oko škola u svrhu zaštite djece, dostave namirnica starijima i nemoćnima i slično.

Odobrena sredstva sufinanciranja za uređenje Gradske plaže u Pločama

Grad Ploče je u rujnu 2017. godine prijavio projekt „Uređenje Gradske plaže u Pločama“ na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini, a 8. prosinca 2017. godine zaprimio obavijest kako su za isti, sukladno uvjetima i kriterijima Programa razvoja turističke infrastrukture u 2017. godini, odobrena sredstva sufinanciranja u iznosu 325.000,00 kn! Odobreni iznos predstavlja 80% ukupnog iznosa koji će biti investiran u Gradsku plažu u Pločama za Prvu fazu uređenja plaže, tj. ukupna investicija za Prvu fazu projekta iznosi cca. 405.000,00 kn.

Realizacija cjelokupnog projekta predviđena je kroz 2 faze. Prva faza, za koju su sredstva i odobrena, podrazumijeva sljedeće radove:
• Uklanjanje dijelova urušenog zida na najvišoj terasi te grubo izravnanje terena,
• Izrada betonskih/kamenih podzida za najvišu terasu,
• Nasipanje prostora između kamenih podzida zemljom za buduće hortikulturno uređenje,
• Oblaganje novih zidova kamenom oblogom,
• Nasipanje najviše novouređene terase pijeskom i uređenje igrališta za odbojku na pijesku,
• Kabliranje instalacija javne i ambijentalne rasvjete,
• Dobava i ugradnja javne i ambijentalne rasvjete,
• Postavljanje instalacija za sanitarni objekt,
• Izgradnja bio septičke jame za potrebe sanitarnog objekta,
• Dobava i ugradnja pametnog tuša sa senzorima za uštedu vode,
• Dobava i ugradnja nove komunalne opreme (klupe, tuševi, …)

Drugu fazu projekta Uređenja Gradske plaže Grad Ploče će prijaviti na Javni poziv u 2018. godini, za što imamo dobru polazišnu točku temeljem odobrenih sredstava za Prvu fazu. Obucimo novo ruho Gradskoj plaži u Pločama!

U nastavku donosimo i animaciju koja prikazuje kako je zamišljeno da Gradska plaža naposlijetku izgleda (Izrada/autor: SKROZ d.o.o., Zagreb, 2017.):

Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje od 2017.-2022.

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17), Grad Ploče objavljuje JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA PLOČA ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

I. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje 2017. – 2022. godine trajat će od 28. studenog 2017. godine do 28. prosinca 2017. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.
II. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti mogu se dostaviti zaključno do 28. prosinca 2017. godine na adresu Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče, osobno, poštom ili na e-mail: informacije@ploce.hr.
III. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje 2017. – 2022. godine dostupan je na mrežnim stranicama Grada Ploča, na sljedećem linku.
IV. U navedenom razdoblju, javni uvid moguće je izvršiti i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča, Trg kralja Tomislava 23, svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 11:00 sati.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke II. ove obavijesti neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost državnih i javnih institucija na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Pozivamo sve građane da se aktivno uključe u javnu raspravu.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo 4.381.532,40 kn iz Kohezijskog fonda za građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama

Odlukom o financiranju, od 21. studenoga 2017., Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je financiranje projektnog prijedloga Grada Ploča “Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta u Pločama”.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.180.985,00 kn., a budući da stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iz Kohezijskog fonda iznosi 85%, Odlukom je odobreno sufinanciranje u iznosu od 4.381.532,40 kn.

Projektni prijedlog prijavljen je u rujnu 2017. godine, od kada je, prema pravilima dodijele bespovratnih sredstava, prošao III faze ocijenjivanja koje je morao zadovoljiti kako bi bio odobren za financiranje.

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta od velikog je značaja za Grad Ploče jer predstavlja jednu komponentu novog sustava održivog gospodarenja otpadom, a ujedno je i zakonska obveza Grada Ploča. Izgradnjom istog omogućit će se svim građanima da bez naknade odlažu i do 30 različitih vrsta otpada iz kućanstva koje su vrijedna reciklabilna sirovina te odlaganje određenih vrsta opasnog otpada.

Kako bi građani imali sve pravovremene i relevantne informacije, Grad Ploče će u sklopu projekta provesti niz informativnih, ali i edukativnih aktivnosti kako bismo građane što bolje upoznali sa odvojenim prikupljanjem otpada, a ujedno ih potaknuli na odlaganje u reciklažnom dvorištu.

Zanimljivo je istaknuti da će jedna od aktivnosti biti i uspostava “Kutka za ponovnu upotrebu” s ciljem izdvajanja otpada koji će se uz manje dorade i prepravke moći ponovno koristiti ili prenamijeniti.

Reciklažno dvorište kao građevina predstavlja ograđeni i nadzirani prostor namijenjen odvojenom prikupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada do trenutka kada će ih ovlaštene tvrtke obraditi ili zbrinuti.

Svrha izgradnje reciklažnog dvorišta je pridonijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištu te na taj način doprinijeti očuvanju bogatstva prirodnih resursa koji nas okružuju.

Grad Ploče uključio se u novu Mjeru HZZ-a „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava“

Grad Ploče uključio se u novu Mjeru HZZ-a „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava“. Otvorenim natječajem tražimo 100 radnika/radnica, na rok od 6 mjeseci, na prevenciji požara i poplavnih bujica, koji će sudjelovati na sljedećim poslovima:

  • Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta koji obuhvaćaju krčenje samoniklog grmlja i šiblja, uklanjanje i odvoz granja, radovi na uređenju kanala uz nerazvrstane ceste, čišćenje cestovnih jaraka, čišćenje i osposobljavanje prilaza slivnicima i odvodnim jarcima, produbljenje korita oborinskih kanala,
  • Održavanje poljskih putova, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge, održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara te saniranje nerazvrstanih cesta, čijih su vlasnici i za njihovo održavanje nadležne upravo jedinice lokalne samouprave i uprave, zbog posljedica bujičnih poplava,
  • Radovi na sanaciji divljih odlagališta otpada obuhvaćaju poslove sakupljanja otpada, odvoz i zbrinjavanje, nasipanje zemljom saniranih površina te sprečavanje njihova širenja,
  • Drugi društveno korisni poslovi poput nadzora područja oko škola u svrhu zaštite djece, dostave namirnica starijima i nemoćnima, čišćenja snijega i slično.

Kandidat može biti punoljetna osoba koja se vodi u evidenciji HZZ-a, u 2017. godini nije sudjelovala u javnim radovima i u prethodne 3 godine nije bila zaposlena na javnim radovima u trajanju duljem od 12 mjeseci. Kandidat može biti i osoba koja se za vrijeme trajanja natječaja (zaključno s 29.11.2017. godine) prijavi u evidenciju HZZ-a, a ispunjava ostale uvjete navedene u natječaju. Svi zainteresirani kandidati prijavni obrazac mogu ispuniti u gradskoj upravi Grada Ploča zaključno s 29.11.2017. godine. Prijavnom obrascu potrebno je priložiti i preslik osobne iskaznice. Cjelovit tekst natječaja možete pogledati na službenim stranicama HZZ-a, odnosno na linku u nastavku.

Zajedno za ljepše Ploče!

http://bit.ly/PlocePosaoPrevencija

Zahvala predsjednice RH gradonačelniku i suradnicima

Poštovani gospodine Krstičević,

Najljepše Vam zahvaljujem na srdačnoj dobrodošlici i iskazanom mi gostoprimstvu prigodom mojeg boravka u Gradu Pločama.

Drago mi je što sam imala prigodu susresti se s Vama i Vašim suradnicima. Uvjerena sam da Grad Ploče ima dobru razvojnu perspektivu i da će u sljedećem razdoblju, uz potrebnu potporu Vlade i Županije, moći ostvarivati željeni gospodarski i društveni napredak, na korist svih svojih stanovnika, osobito djece i mladih.

Vama i Vašim suradnicima želim uspjeh u daljnjem radu i svako osobno dobro.

S poštovanjem,

Kolinda Grabar-Kitarović

Zahvalu možete pogledati i u PDF obliku ovdje.

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović posjetila Grad Ploče

Predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović u subotu, 28.10.2017. je bila u posjeti dolini Neretve, te Gradu Pločama gdje se sastala s gradonačelnikom Mišom Krstičevićem i njegovim zamjenicima Zoranom Majstrovićem i Ivanom Marevićem te predsjednikom Gradskog vijeća Grada Ploča Nikom Orepićem.

Prije toga se u prostorijama Luke Ploče sastala s ravnateljem Lučke uprave Tomislavom Baturom i predsjednikom uprave „Luka Ploče d.d.“ Ivanom Pavlovićem.

Na sastanku je pretežno bilo riječi o završetku izgradnje Koridora Vc jer iako hrvatska luka, od iznimne je važnosti za gospodarstvo susjedne Bosne i Hercegovine, a dovršetkom Koridora Vc Luka Ploče d.d. će, zajedno s cijelom dolinom Neretve, svoje poslovanje dodatno proširiti i na ostale zemlje zapadne i srednje Europe.

Nakon toga je u gradskoj upravi u Uredu gradonačelnika Predsjednici prezentiran projekt “Luka nautičkog turizma (marina u Pločama)”, a sa svojim je domaćinima i obišla lokalitet planirane izgradnje luke nautičkog turizma u Pločama.

Gradonačelnik je tom prilikom izjavio “da nam treba biti čast što je institucija predsjednice posjetila naš Grad.”

Također je i izjavio da su odlično iskoristili trenutak da prezentiraju predsjednici jedan od kapitalnijih projekata u Gradu Pločama, a to je izgradnja „Luke nautičkog turizma“.

– Taj projekt je u Gradu Pločama definitivno moguć, prezentirali smo do koje je razine on pripremljen i u kojoj je fazi, također pitali smo predsjednicu koliko može pomoći u svom diplomatskom dijelu posla Pločama i samome razvoju projekta, istaknuo je Krstičević.

Održano javno izlaganje Studije o utjecaju na okoliš za zahvat ”Izmjene terminala tekućih tereta u Luci Ploče”

Javno izlaganje Studije o utjecaju na okoliš za zahvat ”Izmjene terminala tekućih tereta u Luci Ploče” održano je u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta u Pločama.

Studiju su izložili predstavnici ovlaštene tvrtke Interkonzalting d.o.o. iz Zagreba, koji su uz predstavnike projektanta, odgovarali na pitanja građana.
Uvid u Studiju dostupan je u službenim prostorijama Grada Ploča, svakog radnog dana od 9 do 14 sati. Studija je objavljena i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a javna rasprava Studije traje do 15. studenog 2017.

Do kraja javne rasprave, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Studiju ili pisanim putem dostaviti na adresu Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode: Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik.

Tekst i foto: www.edubrovnik.com

Održane radne skupine za izradu Strategije razvoja Grada Ploča

U petak, 20.10.2017. u konferencijskoj dvorani Doma športova u Pločama, a u organizaciji Grada Ploča, održane su 3 tematske radionice: društvene djelatnosti, zaštita okoliša i infrastruktura i gospodarstvo.

Izrada Strategije razvoja Grada Ploča podrazumijeva održavanje radnih skupina koje su bitan preduvjet definiranja projekata koji će u istu biti i uvršteni.

Ovim putem zahvaljujemo svima na sudjelovanju jer Strategija razvoja Grada Ploča krovni je planski dokument jedinice lokalne samouprave kojim se određuju dugoročne smjernice za ekonomski, društveni i infrastrukturni razvoj. Ovim se strateškim dokumentom identificiraju razvojni potencijali grada na temelju analize trenutnog stanja te se u svrhu njihovih ispunjenja predlažu razvojni prioriteti i mjere.

Prilikom izrade ovoga razvojnog dokumenta poštuju se načela dobrog upravljanja i strateškog planiranja baziranog na održivom razvoju, transparentnosti i participativnosti. U svrhu osiguravanja participativnosti primijenjeni su instrumenti direktnog uključenja lokalnog stanovništva organiziranjem radnih skupina.
Kako biste aktivno doprinijeli razvoju područja u nadolazećem periodu, ljubazno Vas molimo da predložite projektnu ideju/ideje na temelju obrasca koji Vam je dostavljen u privitku.

Ukoliko imate više projektnih ideja, molim Vas da koristite više obrazaca (koliko ideja, toliko puta popunjavate obrazac u privitku).

Molim Vas da nam projektne ideje dostavite najkasnije do 31. listopada 2017. godine na e-mail jelena.morpurgo@ultimativa.com.