Objavljen Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu

Upravni odjel za društvene djelatnosti Dubrovačko-neretvanske županije, je dana 7. veljače 2019. godine objavio Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. godinu.

Tekst Natječaja sa svom propisanom dokumentacijom možete preuzeti s naše web stranice, na linku:

http://www.edubrovnik.org/natjecaji-i-pozivi/poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-dubrovacko-neretvanske-zupanije-za-2019-godinu/

Obavijest iz JU Izvor građanima grada Ploča i općine Gradac

Ponovnim ispitivanjem uzoraka vodovodne vode grada Ploča i okolice, ustanovljeno je da prema kemijskim i mikrobiološkim pokazateljima ti uzorci udovoljavaju uvjetima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13), čime prestaju prvobitne mjere predostrožnosti o prokuhavanju vode te se vodovodna voda sada može upotrebljavati za piće. Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.

IZVOR Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti

Obavijest Ministarstva hrvatskih branitelja o početku rada savjetodavne službe u Metkoviću

Ministarstvo hrvatskih branitelja obavještava da je s danom 02. siječnja 2019. godine u Metkoviću s radom započela Područna jedinica Ministarstva hrvatskih branitelja, čija je nadležnost između ostalog, pružanje stručne, savjetodavne i primarne pravne pomoći u svezi ostvarivanja prava iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, ne samo stradalnicima Domovinskog rata nego i hrvatskim braniteljima s područja doline Neretve.

Područna jedinica Dubrovnik se nalazi u Metkoviću, na adresi Kralja Zvonimira 22, u prizemlju zgrade “Metković- razvoj” d.o.o.
Radno vrijeme Područne jedinice je:
– ponedjeljak od 8 – 18 sati,
– utorak, srijeda, četvrtak od 8-16 sati,
– petak od 8-16 sati, te od 17-20 sati.

Kontakt telefon – 020/690-040
E-mail: eleonora.pavlovic@branitelji.hr

Obavijest iz JU Izvor građanima grada Ploča i općine Gradac

Zbog obilnih padalina u proteklih par dana, došlo je do zamućenja izvorišta Klokun i Modro oko. Kao posljedicu, rezultati analize vode pokazuju povećanje parametra mutnoće i u vodoopskrbnoj mreži. Vodovodna voda je još uvijek bakteriološki ispravna, no predostrožnosti radi, dajemo preporuku potrošačima da prije upotrebe vode za piće istu prokuhaju. Mjera ostaje na snazi do daljnjega te će građani biti na vrijeme obaviješteni o njenom prestanku.

Objavljen javni natječaj za dodjelu stipendije Grada Ploča učenicima s invaliditetom za školsku godinu 2018./2019.

Na temelju Pravilnika o dodjeli stipendija Grada Ploča za učenike i studente s invaliditetom, gradonačelnik Grada Ploča raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE GRADA PLOČA UČENICIMA S INVALIDITETOM ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

Za školsku 2018./2019.godinu učenicima s invaliditetom, s područja Grada Ploča, dodijeliti će se 3 stipendije u neto iznosu od 700,00 kuna mjesečno. Stipendija za učenike s invaliditetom dodjeljuje se za vrijeme trajanja redovnog školovanja, odnosno najduže za 10 mjeseci.

Stipendiju mogu ostvariti učenici koji podnesu prijavu na Javni natječaj za dodjelu Stipendije Grada Ploča učenicima s invaliditetom za školsku godinu 2018./2019. i ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da su osobe s invaliditetom registrirane prema Zakonu o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom;

– da su državljani Republike Hrvatske;

– da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Pločama neprekidno dvije godine prije dana objave natječaja;

– da su redoviti učenici osnovne ili srednje škole

Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:

– invaliditet i težina oštećenja

– uspjeh u školovanju

– socijalni status i druge socijalne prilike

– postignuti i priznati izvanškolski rezultati učenika, odnosno postignuti i priznati rezultati studenata, na jednom području znanosti, umjetnosti ili sporta

– sudjelovanje u izvannastavnim školskim, županijskim, međužupanijskim, državnim natjecanjima i izvannastavnim smotrama po strukama

Gradonačelnik utvrđuje konačnu listu kandidata za dodjelu Stipendije.

Na temelju konačne liste gradonačelnik i kandidat, odnosno osoba koja zastupa kandidata za dodjelu Stipendije, sklopiti će Ugovor o dodjeli stipendije.

Tekst natječaja objavljen je u kategoriji Natječaji, kao i Obrazac A1 i Obrazac A2.

Objavljen prijedlog nove Odluke o komunalnoj naknadi

Grad Ploče objavio je prijedlog nove Odluke o komunalnoj naknadi, kojeg možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Nova Odluka o komunalnoj naknadi donosi se zbog potrebe usklađivanja sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji je stupio na snagu u kolovozu 2018. godine. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi tiče se svih građana i pravnih osoba koje komunalnu naknadu plaćaju za stambeni, garažni i poslovni prostor te građevinsko zemljište. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje. Ono ostaje otvoreno do 22. siječnja 2019. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu.

Svoje prijedloge vezane uz ovaj prijedlog Odluke možete poslati na:
e-mail adresu: komunalna.naknada@ploce.hr
ili na adresu: Grad Ploča Trg Kralja Tomislava 23, Ploče.

Objavljen javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup na određeno vrijeme poslovnog prostora na autobusnom kolodvoru u Pločama

Autobusni kolodvor d.o.o. Ploče raspisao je javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup na određeno vrijeme poslovnog prostora na autobusnom kolodvoru u Pločama.

Predmetni poslovni prostor se nalazi na kraju izgrađenih poslovnih prostora pored čekaonice (površine 20,55 m2). Prostor je u vlasništvu zakupodavca, te je opremljen uredskim namještajem i klima uređajem. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme s namjerom obavljanja uredske ili uslužne djelatnosti. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 1.500,00 kuna, bez PDV-a.

Ponude za navedeni prostor dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
Autobusni kolodvor Ploče d.o.o. Ploče
Trg kralja Tomislava 17
20340 Ploče
sa naznakom “za poslovni prostor na Autobusnom kolodvoru Ploče“.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 23. siječnja 2019. god

Tekst natječaja možete pronaći na sljedećoj poveznici, u kategoriji Natječaji.

Prijavite se kao krajnji korisnici u program zapošljavanja žena „ZAŽELI danas za bolje sutra-Grad Ploče”!

Grad Ploče poziva sve starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju (bolesne, nemoćne, teško pokretljive, socijalno isključene, te osobe kojima je potrebna pomoć u kućanstvu pri dostavi namirnica i lijekova, pripremi obroka, održavanju čistoće stambenog prostora i higijeni, osobe kojima je potrebna socijalna podrška i druženje, pratnja te pomoć u društvenim aktivnostima) da se prijave kao krajnji korisnici u Program zapošljavanja žena „ZAŽELI danas za bolje sutra-Grad Ploče”.

Program za krajnje korisnike je u cijelosti besplatan.

Tekst Poziva možete pronaći na sljedećem linku, a prijavu na poziv na sljedećem linku, u kategoriji Natječaji.

Objavljen natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Ploče

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Ploče objavljuje Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Ploče.

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od 4 godine, puno radno vrijeme.

Kandidati moraju uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (“Narodne novine”, broj: 93/14,127/17) ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ili stečenu visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” broj:123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),
-da se odlikuju stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
-Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju visoku stručnu spremu ako su istaknuti i priznati stručnjaci na području kulture s najmanje 10 godina radnog staža o čemu moraju dostaviti odgovarajuće dokaze.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu te naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga/dokaza uz prijavu te potpis kandidata/kinje.
Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:
• životopis, vlastoručno potpisan
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica)
• dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj
stručnoj spremi),
• dokaz o ostvarenom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema, potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava preslika ugovora o radu, rješenja i sl.
• prijedlog Programa rada Pučkog otvorenog učilišta Ploča za mandatno razdoblje 2019-2022.
• Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Natječaj je otvoren 20 (dvadeset) dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku “Slobodna Dalmacija”.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom pošiljkom na adresu: Pučkog otvorenog učilišta Ploče, Gračka 2., 20340 Ploče s naznakom „Ne otvarati – Prijava na natječaj“.

Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici, te su dužni na poziv Upravnog vijeća, dostaviti izvornike na uvid.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine” broj: 82/08, 69/17) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Ukoliko se na prijavljeni natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Upravnog vijeća o imenovanju ravnatelja/ice ili o ponavljanju natječaja.”

Tekst natječaja možete pronaći na sljedećoj poveznici, u kategoriji Dokumenti.

Predprijave za ugradnju osobnih dizala financiranih iz EU projekta “Dostupnost do stana”

Hrvatska gospodarska komora – Komora Zagreb u suradnji s Hrvatskom udrugom za dizala i Koordinacijskim odborom društava i udruga HP i HT umirovljenika Hrvatske uključila se u pokretanje projekta „Dostupnost do stana – ugradnja osobnih dizala i platformi u višeetažnim stambenim građevinama“, uz sufinanciranje iz fondova EU.

Procjena troška ugradnje pojedinačnog dizala je 350.000,00 kn. Od navedenog iznosa 85 % bi se financiralo bespovratnim sredstvima EU fondova a 15% troškova snosili bi stanari. U Hrvatskoj stambenih građevina sa tri i više katova bez dizala ima oko 16 tisuća.

Prema najavama iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU očekuje se početak realizacije Projekta ugradnje dizala u postojeće višeetažne stambene građevine koje nemaju dizalo u drugoj polovici 2019. godine.

Molimo da se aktivno uključite kako bi ova obavijest došla do predstavnika suvlasnika višeetažnih stambenih građevina koje nemaju dizalo s područja Vašeg grada a koji su zainteresirani za uključivanje u projekt s molbom da popune Predprijavu koja ima evidencijski karakter zainteresiranosti. Istu molbu smo poslali i članovima Udruženja za upravljanje zgradama HGK i Udruzi Upravitelj. Rok za popunu Predprijave je 31. siječnja 2019.

Predprijavu je moguće popuniti on-line preko obrasca koji se nalazi na web stranici: www.hgk.hr/predprijava-za-ugradnju-osobnih-dizala-financira… .

Dodatne informacije mogu se dobiti od Zdravka Čizmara, Komora Zagreb, e-mail: zcizmar@hgk.hr tel. 01 4606713 ili 01 4606720.

Dokument možete pronaći na sljedećem linku.