Zahtjev za sufinanciranje i Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola s područja Grada Ploča za školsku godinu 2017/2018.

Putem prioga možete preuzeti Odluku o sufinanciranju nabave školskih udžbenika učenicima osnovnih škola s područja Grada Ploča za školsku godinu 2017/2018. Uz Odluku je priložen i potreban Zahtjev kojeg isto tako možete preuzeti putem priloga ili putem poveznica.

Preuzmite zahtjev ovdje.
Preuzmite odluku o sufinanciranju ovdje.

Provjera znanja i sposobnosti za radno mjesto komunalnog redara u JUO

Na temelju članka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (Pisano testiranje) za 5 u prilogu navedenih kandidata.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne usluga izrade evidencije za određivanje poreza na nekretnine

Temeljem Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine, broj 115/16) i Pravilnika o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama (Narodne novine, broj 1/17, ispravak 33/17) jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti podatke iz svojih sadašnjih evidencija za naplatu komunalne naknade sa stvarnim stanjem na terenu i ustrojiti evidenciju u obliku baze podataka.

Za potrebe Grada Ploča potrebno je napraviti potpuno novu evidenciju. Područje obuhvata podrazumijeva cjelokupno područje Grada Ploča, odnosno MO Ploče, MO Baćina, MO Peračko Blato, MO Plina Jezero, MO Staševica, MO Spilice-Crpala-Gnječi, MO Stablina, MO Šarić Struga, MO Rogotin, MO Banja i MO Komin.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne usluga izrade evidencije za odredjivanje poreza na nekretnine možete preuzeti ovdje.