Nacrt prijedloga Plana proračuna Grada Ploča za 2021. godinu

Savjetovanje traje do 27. studenoga 2020. godine do 14,00 sati

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Planom proračuna Grada Ploča za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), te dobivanje mišljenja i prijedloga te prihvaćanje isključivo zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 24. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18 i 5/20) Gradsko vijeće Grada Ploča donosi Proračun Grada Ploča na prijedlog Gradonačelnika. Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s predloženim Proračunom Grada Ploča za 2021. godinu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 27. studenoga 2020. godine do 14,00 sati dostave svoja mišljenja i prijedloge na Nacrt prijedloga Plana, s obrazloženjem, u pisanom obliku na adresu elektroničke pošte: esavjetovanje@ploce.hr ili putem pošte odnosno osobno predajom u pisarnicu Grada Ploča na adresu, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.

Mišljenja i prijedlozi na Nacrt prijedloga Plana dostavljaju se na OBRASCU sudjelovanja u savjetovanju s javnošću kojeg možete preuzeti na službenim mrežnim stranicama Grada Ploča, www.ploce.hr pod Savjetovanje s javnošću.

Svi prijedlozi moraju biti sastavljeni na način da se ne mijenja ukupna visina Proračuna, već ako se predlaže povećanje/smanjenje određene stavke (Program, Aktivnost) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje tj. povećava/smanjuje.

Mišljenja i prijedlozi moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Plana na koje se odnose, te biti dostavljeni u navedenom roku.

Na sudjelovanje u otvorenom internetskom savjetovanju pozivaju se svi građani, a cilj savjetovanja je dobivanje informacija od zainteresirane javnosti.

Po završenom savjetovanju izradit će se Izvješće o savjetovanju s javnošću te će se konačni prijedlog Plana dostaviti Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

Privremeni pročelnik
Željko Škorić, dipl.ing.građ.

 

Dokumenti:

Javni poziv

Nacrt Plana proračuna Grada Ploča za 2021.

Obrazac