Tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti. 

Provođenje savjetovanja s javnošću olakšava interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti te potiče aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 8/15, 69/22) definirana je obveza objavljivanja dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću.

Savjetovanja s javnošću provode se, u pravilu u trajanju od 30 dana, objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti za dostavom svojih prijedloga i mišljenja.

O provedenom savjetovanju tijela su dužna objaviti izvješće, a planirana savjetovanja najaviti objavom godišnjeg plana savjetovanja.

Građani mogu podnijeti predstavku Povjereniku za informiranje ako uoče nepravilnosti u provedbi savjetovanja ili izostanak savjetovanja za akte za koje su morala biti provedena.

Koordinator za savjetovanje s javnošću Grada Ploča:

Nikolina Doboš
Tel. (020) 676-346
Fax. (020) 679-119
nikolina.dobos@ploce.hr