Nacrt prijedloga Odluke o davanju stanova u najam – produženje savjetovanja

Savjetovanje traje do 30. listopada 2020. godine do 14,00 sati

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o davanju stanova u najam (u daljnjem tekstu: Odluka), te dobivanje mišljenja i prijedloga te prihvaćanje isključivo zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Odluka se donosi radi usklađivanja sa izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova (Narodne novine, broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18), odnosno detaljnijeg propisivanja uvjeta i mjerila za davanje stanova u najam, kao i samog postupka i tijela za davanje stanova u najam.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 30. listopada 2020. godine do 14,00 sati dostave svoja mišljenja i prijedloge na Nacrt prijedloga Odluke, s obrazloženjem, u pisanom obliku na adresu elektroničke pošte: esavjetovanje@ploce.hr ili putem pošte odnosno osobno predajom u pisarnicu Grada Ploča na adresu, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.

Mišljenja i prijedlozi na Nacrt prijedloga Odluke dostavljaju se na OBRASCU sudjelovanja u savjetovanju s javnošću kojeg možete preuzeti na službenim mrežnim stranicama Grada Ploča, www.ploce.hr pod Savjetovanje s javnošću.

Mišljenja i prijedlozi moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u navedenom roku.

Na sudjelovanje u otvorenom internetskom savjetovanju pozivaju se svi građani, a cilj savjetovanja je dobivanje informacija od zainteresirane javnosti u svezi predloženih rješenja.

Po završenom savjetovanju izradit će se Izvješće o savjetovanju s javnošću te će se konačni prijedlog Odluke dostaviti Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

Privremeni pročelnik
Željko Škorić

 

Dokumenti:

Javni poziv
Nacrt Odluke
Obrazac