Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), članka 39. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča broj 14/09, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18, 5/20, 6/21 i 2/23) i članka 23. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 1/21), Gradonačelnik Grada Ploča donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Ploča za 2023. godinu

Pozivaju se sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, vlasnici obrta registrirani za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Ploča za 2023. godinu.

Zahtjev za dodjelu koncesijskih odobrenja podnosi se na propisanom obrascu zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Grada Ploča, putem Upravnog odjela za gospodarski razvoj Grada Ploča na adresu: Grad Ploče, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Trg kralja Tomislava 23., 20 340 Ploče, a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Ploča za 2023. godinu. Tiskani obrazac zahtjeva i sve ostale informacije mogu se preuzeti na poveznici.

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na predmetnim nekretninama i nekretninama koje graniče sa zemljištem na k.č. 935 u k.o. Rogotin – KOLODVORSKA ULICA u naselju ROGOTIN

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV.

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na predmetnim nekretninama i nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena KOLODVORSKA ULICA u naselju ROGOTIN, na k.č. 935 u k.o. ROGOTIN, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Ploča.

Geodetski elaborat izvedenog stanja NERAZVRSTANE CESTE KOLODVORSKA ULICA, na temelju: Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča broj 11/2014) izradit će tvrtka GEODETSKI ZAVOD d.d. Split, Ruđera Boškovića 20, Split.

Svima koji pristupe uvidu u elaborat, biti će omogućen uvid u obilježene točke na predmetnoj čestici, obilježene uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 26. svibnja 2023. u vremenu od 12.00 do 14.00 na parkingu, u Kolodvorskoj ulici, kraj hangara.

ontakt telefon: Marin Marušić, tel: 098/344-493, Geodetski zavod d.d. Split

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu djelovanja Grada Ploča

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) Grad Ploče, dana 8. svibnja 2023. godine objavljuje SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU: Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu djelovanja Grada Ploča Savjetovanje traje do 6. lipnja 2023. godine.

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o izmjeni Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu djelovanja (u daljnjem tekstu: Odluka ), te dobivanje mišljenja i prijedloga te prihvaćanje isključivo zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Više informacija pronađite na poveznici.

Određeno biračko mjesto za birače crnogorske, bošnjačke i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u gradu Ploče

Na osnovi članka 51. Zakona o izboru vijeóa i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 25119), GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA PLOÖA, na sjednici odrZanoj 17. travnia 2023. donijelo je rješenje o određivanju biračkog mjesta na području Grada Ploča.

Na podrčju Grada Ploča određuje se biračko mjesto:
Biračko mjesto broj 1. u: ZGRADA OPĆINSKOG SUDA U METKOVIĆU – STALNA SLUŽBA U PLOČAMA, PLOČE, V.NAZORA 14 na kojem óe glasovati birači crnogorske, bošnjačke i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u gradu Ploče.

Više informacija pronađite u dokumentu.