Raspisuje se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova (do završetka trajanja projektnih aktivnosti) na radno mjesto višeg stručnog suradnika za provedbu projekata sufinanciranih iz fondova Europske Unije, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati sljedeće stručne uvjete:
-magistar ili stručni specijalist društvene, tehničke ili ekonomske struke,
-najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
-položen državni stručni ispit,
-poznavanje rada na računalu.

Kandidati su, uz prijavu na Oglas obvezni priložiti:
• životopis,
• dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice),
• presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidati imaju položen državni stručni ispit),
• dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu/ e-radna knjižica/preslika ugovora,/ rješenja ili potvrde poslodavca). Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na poslovima u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto.
• uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
• vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN (izjavu nije potrebno ovjeravati),
• vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu,
• vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima Oglasa te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog Oglasa.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit ce se izvornik.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08, 69/17) na Oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu odgovarajuće struke.

Pored stručnih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu utvrđene člankom 12. ZSN-a: punoljetnost, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te hrvatsko državljanstvo.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ispit polože u zakonskom roku.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas i njezina se prijava neće razmatrati.
Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, dostavit će se pisana obavijest.

U prijavi se navode podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona/ mobitela, adresa e-pošte). Podaci će se koristiti isključivo za potrebe provođenja postupka odabira.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će da je povukao prijavu na Oglas.

Opis poslova te podatke o plaći za radno mjesto iz Oglasa, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, te pravne i druge izvore za pripremanje kandidata/kinje za tu provjeru možete pronaći na sljedećem linku, u kategoriji Radni odnosi.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Ploča objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinje, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave Oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Ploče, s naznakom: „Oglas za prijam-“Klub za zapošljavanje Ploče” -ne otvaraj“ na adresu: Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.

O rezultatima Oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.