Ograničene izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ploča

U periodu od donošenja II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča 07/07, 02/08-isp., 04/11-isp., 07/12, 07/15-isp., 03/17, 01/18-isp.) zaprimane su inicijative pravnih i fizičkih osoba za izmjenama i dopunama Plana.

Nadalje, od strane nadležnih gradskih upravnih tijela uočena su određena ograničenja važećeg Plana vezana uz realizaciju novonastalih razvojnih potreba na području Grada. U međuvremenu je došlo i do izmjena regulative s područja prostornog uređenja, te izmjena iz kojih proizlazi nužno ažuriranje podloga Plana, odnosno georeferenciranje Plana u službenoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM.

Unutar postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča, sukladno Odluci o izradi ograničenih izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča 02/18, 01/20; dalje: Odluka o izradi), izvršena je analiza i sistematizacija ulaznih podataka te su utvrđene obveze koje proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19; dalje: Zakon), prostornog plana šireg područja – Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 6/03, 3/05-uskl., 3/06*, 7/10, 4/12-isp., 9/13, 2/15-uskl., 7/16, 2/19, 6/19-pročišćeni tekst, 03/20; *Presuda Visokog upravnog suda RH Broj: Usoz-96/2012-8 od 28. 11. 2014., NN 10/15 od 28. 1. 2015.; dalje: PPDNŽ), i zahtjeva javnopravnih tijela koja su se očitovala po donošenju Odluke o izradi, sektorskih propisa, dokumenata i studija te zahtjeva za izradom Plana.

Kao razlozi za donošenje Plana, Odlukom o izradi navedeni su:
a) usklađenje planskih rješenja sa Zakonom i Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19; dalje: ZoG)
b) usklađenje s posebnim propisima donesenim od stupanja na snagu Plana odnosno njegove posljednje novelacije te sa zahtjevima javnopravnih tijela koji će se prikupiti u postupku izrade izmjena i dopuna Plana
c) usklađenje Plana s PPDNŽ
d) zaprimljeni prijedlozi odnosno inicijative za izradu izmjena i dopuna Plana prikupljeni kroz propisani postupak izrade i donošenja izmjena i dopuna Plana, a koji su sukladni razvojnim potrebama Grada Ploča.

Prijedlog Ograničenih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Obavijest o sudjelovanju u javnom izlaganju za Ograničene izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ploča

Obavještavamo zainteresirane koji imaju namjeru sudjelovati u javnom izlaganju o Ograničenim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Ploča, putem livestream servisa, da se obrate putem mail-a na adresu gospodarski.razvoj@ploce.hr najkasnije do 15. ožujka 2021. godine, kako bismo Vam dostavili link putem kojeg će te sudjelovati u javnom izlaganju.

Javna rasprava o prijedlogu Ograničenih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ploča