Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 12 i 13. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Ploča („Službeni glasnik Grada Ploča“ broj 2/15) i Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina, Klasa: 370-03/13-01/01, Urbroj: 2165-01-18-14, Gradonačelnik Grada Ploča raspisuje NATJEČAJ za prodaju nekretnine-stana u vlasništvu Grada Ploča.

Više informacija u priloženom PDF dokumentu.

grecaptcha.ready(function() { grecaptcha.execute('6Le3wIsUAAAAAFltH5v3e7WjscoK_RaMUiGpt-jU', {action: 'action_name'}) .then(function(token) { // Verify the token on the server. }); });