Na temelju Odluke o sufinanciranju troškova medicinski pomognute oplodnje u 2022. godinu (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 8/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 39. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18, 5/20 i 6/21), gradonačelnik Grada Ploča, raspisuje JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje u 2022. godini.

Više informacija pronađite na poveznici.