Temeljem članka 46. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine broj 39/22), katastarsku izmjeru provodi Državna geodetska uprava, a stručne poslove u svrhu provođenja katastarske izmjere za potrebe osnivanja katastra nekretnina za dijelove k.o. Pasičina i k.o. Plina obavlja Geodetski zavod d.d. Split.

Geodetski zavod d.d. Split Vas poziva da osobno ili putem opunomoćenika pristupite obilježavanju granica zemljišta (katastarskih čestica) na kojima imate pravo vlasništva i/ili druga prava u vremenu naznačenom u tablicama . Molimo Vas da pristupite s javnom ispravom i OIB-om, te punomoći ukoliko zastupate nositelja prava na nekretnini.

U slučaju nejasnoća nazovite radnim danom u vremenu od 10 do 14 sat na kontakt:
Joško Pribudić, geod.teh.; 098/344-467

Preuzmite popis katastarskih čestica za rujan, listopad i studeni.