Danas će se u 15:00h održati 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Ploča. Predloženi dnevni red sjednice koja će biti održana elektroničkim putem je sljedeći:

1. Usvajanje Dnevnog reda 26. elektroničke sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča od 24. ožujka 2020. godine,
2. Aktiviranje mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Ploča,
3. Usvajanje zapisnika 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Ploča održane 14. veljače 2020. godine,
4. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1.7. do 31.12.2019. godine,
5. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske,
6. Donošenje odluka o prigovorima na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ploče,
7. Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Ploče,
8. Prijedlog Odluke o osiguranju financijskih sredstava za sufinanciranje energetskih pregleda i energetskih certifikata prije obnove te izrade glavnih projekata energetske obnove višestambenih zgrada i obiteljskih kuća na području grada Ploča,
9. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ploča za 2019. godinu s izvješćem o izvršenju programa,
10. Odluka o raspodjeli rezultata proračuna Grada Ploča na dan 31.12.2019. godine,
11. Izvješće o korištenju tekuće proračunske pričuve od 1.7. do 31.12.2019. godine,
12. Dopuna popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Ploča,
13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Ploča.

Svjestan teške financijske situacije u kojoj su se našli naši sugrađani, određeni subjekti koji obaljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Ploča i njihovi zaposlenici, Gradskom vijeću Grada Ploča sam predložio dopunu dnevnog reda točkom: „Odluka o mjerama ublažavanja gospodarskih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na području Grada Ploča“.
Predložena točka za cilj ima rasteretiti gospodarske subjekte (fizičke i pravne osobe) kojima je obavljanje djelatnosti zabranjeno odlukama i uputama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a sadržajno se odnosi na:

1. Oslobađanje od obveze plaćanja poreza na korištenje javnih površina sukladno Odluci o korištenju javnih površina (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 3/19), počevši od 20. ožujka 2020. godine do daljnjeg,
2. Oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade sukladno Odluci o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 2/19), počevši od 20. ožujka 2020. godine do daljnjeg,
3. Oslobađanje od obveze plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ploča sukladno Odluci o kupoprodaji i zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 2/15 i 1/18), počevši od 20. ožujka 2020. godine do daljnjeg. Ne primjenjuje se na poslovne prostore u vlasništvu Grada Ploča koje su zakupnici dali u podzakup sukladno predmetnoj Odluci.

Također, paketu mjera u svrhu pomoći gospodarstvu i građanima Grada Ploča pridružilo se i trgovačko društvo Komunalno održavanje d.o.o., sljedećom odlukom:

1. Obustavlja se, danom donošenja odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, naplata odvoza miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada za sve pravne i fizičke osobe (obrtnike i slobodna zanimanja) koje nisu u mogućnosti obavljati gospodarsku djelatnost.

 

Uz mjere pomoći subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost i izvjesnost kako će novonastala situacija epidemije uzrokovane novim koronavirusom COVID-19 imati negativne učinke na proračunske prihode Grada Ploča te iz pozicije odgovornosti i transparentnosti, donijeli smo zaključke i odluke koje za cilj imaju stabilizaciju proračunskih rashoda, a istovremeno ljudski pristup potrebama građana Grada Ploča. Uvažavajući navedeno i izrađenu analizu prihoda i obveza prema dobavljačima, utvrđeno je sljedeće:

1. Korisnici usluga Dječjeg vrtića Ploče oslobađaju se od obveze sudjelovanja u plaćanju do pune mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića Ploče,
2. Gradska uprava Grada Ploča do daljnjeg neće provoditi postupke prijma u službu osim u slučaju osiguranja novog radnog mjesta za provedbu EU projekata, a temeljem prijavljenih projektnih prijedloga,
3. Gradonačelnik će izdati preporuku svim javnim ustanovama kojima je Grad Ploče osnivač i trgovačkim društvima kojima je Grad Ploče vlasnik o zabrani novih zapošljavanja, osim u slučaju osiguranja novog radnog mjesta za provedbu EU projekata, a temeljem prijavljenih projektnih prijedloga i u slučaju natječajnih postupaka za zapošljavanje koji su već ranije započeti,
4. Grad Ploče će racionalizirati sve troškove koji nisu neophodni za redovno poslovanje (troškove manifestacija, dotacije udrugama, ustanovama i neprofitnim organizacijama koje u ovom razdoblju neće provoditi aktivnosti ili će provedba aktivnosti biti minimalna),
5. Privremeno se odgađa financiranje novih kapitalnih projekata osim projekata za koje je osigurano sufinanciranje iz vanjskih izvora,
6. Grad Ploče će obustaviti sve narudžbe koje nisu hitne naravi i nužne za redovno poslovanje Grada Ploča,
7. Zabranjuju se službena putovanja osim onih koja su vezana uz rješavanje nepredviđenih događaja poput epidemije uzrokovane novim koronavirusom COVID-19.