Obaviještavaju se građani Ploča da su započeli radovi na rekonstrukciji građevine javne i društvene namjene (Stara škola u Baćini) s kolnim prilazom na državnu cestu broj 8, dionica 22, u km 17+180, desna strana ceste.
Mole se svi sudionici u prometu da obrate pozornost na regulaciju prometa te se upozoravaju na obvezu poštivanja privremene prometne signalizacije.
Rok izvođenja radova je 12 mjeseci.