1. Plan gospodarenja otpadom Grada Ploča (2017.-2022.)

Plan gospodarenja otpadom Grada Ploča za razdoblje 2017.-2022. usvojen je na 6. sjednici Gradskog vijeća. Donošenje Plana je zakonska obaveza svih jedinica lokalne samouprave, a on mora biti usklađen s Planom gospodarenja otpadom RH (2017.-2022.), što je jedan od preduvjeta za korištenje EU sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, u kojem je ukupno predviđeno 475 milijuna eura za financiranje sektora otpada.

Plan ima odgovarajuću ulogu u uspostavi održivog sustava gospodarenja otpadom na lokalnoj razini, a u skladu s obvezama i smjernicama iz postojeće zakonske regulative, europskih direktiva, te donesenih državnih i lokalnih planskih dokumenata.

U njemu je napravljena analiza postojećeg stanja, definirane planirane građevine za gospodarenje otpadom, te popisane sve mjere koje se trebaju provoditi da bi se ispunili zadani ciljevi.
Neke od najznačajnijih mjera su odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu, uvođenje stimulativnih mjera pri naplati javne usluge prikupljanja komunalnog otpada prema sastavu i količini, poticanje kućnog i komunalnog kompostiranja, izgradnja sortirnice i kompostane, sanacija odlagališta Lovornik i provedba edukacije stanovništva.

Glavni cilj je smanjiti količinu odloženog otpada.

2. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka definira novi način prikupljanja otpada, koji se bazira na razvrstavanju otpada na kućnom pragu, prikupljanju otpada „od vrata do vrata“, te naplatu javne usluge po količini (volumenu) proizvedenog otpada za sve korisnike. JLS dužna je osigurati provedbu javne usluge na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom transparentnost rada.

3. Odluka o mjerama sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Ploča

Ovom odlukom određuju se posebne mjere sprječavanja odbacivanja otpada u okoliš, posebno na lokacijama na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Ploča te mjere za uklanjanje odbačenog otpada na lokacijama divljih odlagališta. Neke od mjera su: uspostava sustava zaprimanja obavijesti od građana o nepropisno odbačenom otpadu, učestale kontrole divljih „odlagališta“ te sanacija već utvrđenih lokacija.

Dosegnuti suvremeni princip održivog gospodarenja otpadom na svim razinama znači uspostaviti, provoditi i nadzirati cijeli niz aktivnosti, mjera i odluka koje su usmjerene na sprječavanje nastanka otpada, ponovnu upotrebu predmeta, organizirano skupljanje otpada, adekvatan prijevoz otpada, iskorištavanje vrijednih svojstava otpada kao i propisno zbrinjavanje ostatnog otpada. Ovim aktima stvoreni su preduvjeti za implementaciju takvog sustava u Pločama.

Za postizanje ciljeva, osim izgradnje građevina i nabave opreme, jako je bitna provedba kontinuirane edukacije svih dionika u sustavu gospodarenja otpadom. Funkcioniranje sustava uvelike ovisi o samim građanima i njihovom ponašanju prema otpadu.

 

Matea Pirjevac, mag. oecol.
Viši referent za gospodarenje otpadom
Komunalno održavanje d.o.o. Ploče