Grad Ploče je u okviru programa  INTERREG V-A  Italija – Hrvatska, namijenjenog javnim i privatnim tijelima, a u sklopu projektnog partnerstva, prijavljen kao projektni partner na 3 “Standard” projekta, konkretno projekte Blueriver, MatchUp i Coastenergy.

Blueriver

Glavni cilj projekta Blueriver je uspostava sustava ublažavanja rizika od poplava, a očekivani rezultati su:

 • Izrada Studije obrane od poplava na području Grada Ploča koja bi definirala strategiju obrane od poplava
 • Implementacija ICT sustava koji bi poboljšao monitoring voda i unaprijedio strategiju obrane od poplava

Projektno partnerstvo na projektu Blueriver:

 • Municipality of Jesi (Lead Partner)
 • Municipality of Altidona
 • LAG VALLI MARRECHIA & CONCA
 • Municipality of Silvi
 • Regione Marche
 • Grad Karlovac
 • Grad Buzet
 • Grad Ploče
 • AGRRA
 • LAG Sjeverna Istra

Očekivani iznos koji bi Grad Ploče kao partner trebao dobiti je 205.125,00 

MatchUp

Glavni cilj projekta MatchUp je sprječavanje onečišćenja mora i voda kroz razvijanje monitoring sustava za sprječavanje onečišćenja, a očekivani rezultati su: 

 • Uspostava monitoring sustava između gradske plaže u Pločama i pješačkog mosta,
 • Izrada intervencijskog plana za očuvanje Baćinskih jezera

Projektno partnerstvo na projektu MatchUp:

 • Consorcio Bonifica Marche (LP)
 • Emilia Romagna Acque
 • University of Teramo
 • The Hive
 • OGS
 • UTI Sile Meduna
 • IDA
 • Veleučilište u Šibeniku
 • CIRAZ
 • Grad Ploče
 • Sveučilište u Splitu

Očekivani iznos koji bi Grad Ploče kao partner trebao dobiti je 200.000,00 

Coastenergy

Glavni cilj projekta Coastenergy je povećanje inovacijskih aktivnosti u području “plave energije”, a očekivani rezultati su:

 • Definiranje zajedničke strategije u okviru projektnog parnerstva, mehanizama i alata za potporu investicija u “plave energije”
 • Priprema Studija izvodljivosti i tehničke dokumentacije za projekte “plave energije”, npr. hidroelektrane, offshore vjetroelektrane, morske biomase itd.
 • Kupnja opreme za praćenje potencijala “plave energije” u uključenim talijanskim i hrvatskim područjima.

Projektno partnerstvo na projektu Coastenergy:

 • IRENA – Istarska regionalna Energetska Agencija (Lead Partner)
 • Universita di Camerino
 • Innova Puglia
 • ISMAR
 • Comunita delle Universita del Mediterraneo
 • DURA Razvojna agencija Grada Dubrovnika
 • Grad Ploče
 • SWEDES

Očekivani iznos koji bi Grad Ploče kao partner trebao dobiti je 199.350,00