Nacrt prijedloga Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Ploča

Savjetovanje traje do 26. studenoga 2020. godine do 14,00 sati

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Ploča (u daljnjem tekstu: Odluka), te dobivanje mišljenja i prijedloga te prihvaćanje isključivo zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Ploča se donosi radi usklađivanja sa Zakonom o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) i uvođenja učinkovitijeg sustava upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina i drugih sportskih građevina u vlasništvu Grada Ploča čime će se osigurati bolji nadzor nad upravljanjem i korištenjem imovine Grada Ploča, a sve to dodatno iz razloga jer članak 69. Zakona o sportu omogućuje da se upravljanje sportskim građevinama može povjeriti sportskim klubovima i savezima, sportskoj zajednici, ustanovama i trgovačkim društvima registriranima za obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih građevina.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 26. studenoga 2020. godine do 14,00 sati dostave svoja mišljenja i prijedloge na Nacrt prijedloga Odluke, s obrazloženjem, u pisanom obliku na adresu elektroničke pošte: esavjetovanje@ploce.hr ili putem pošte odnosno osobno predajom u pisarnicu Grada Ploča na adresu, Trg kralja Tomislava 23, 20340 Ploče.
Mišljenja i prijedlozi na Nacrt prijedloga Odluke dostavljaju se na OBRASCU sudjelovanja u savjetovanju s javnošću kojeg možete preuzeti na službenim mrežnim stranicama Grada Ploča, www.ploce.hr pod Savjetovanje s javnošću.

Mišljenja i prijedlozi moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na koje se odnose, te biti dostavljeni u navedenom roku.

Na sudjelovanje u otvorenom internetskom savjetovanju pozivaju se svi građani, a cilj savjetovanja je dobivanje informacija od zainteresirane javnosti u svezi predloženih rješenja.

Po završenom savjetovanju izradit će se Izvješće o savjetovanju s javnošću te će se konačni prijedlog Odluke dostaviti Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

Privremeni pročelnik
Željko Škorić

 

Dokumenti:

Javni poziv

Nacrt prijedloga Odluke

Obrazac