Na temelju Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22) i Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se

POZIV NA JAVNI UVID

u geodetski elaborat za potrebe održavanja katastra nekretnina u svrhu provedbe Lokacijske dozvole: KLASA: UP/I -350-05/19-01/000022, URBROJ: 2117/1-23/5-6-21-0020, Ploče, 19.04.2021., pravomoćno 14.05.2021.

– građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – spojna cesta Banja – Komin, 2.b skupine

– građenje građevine infrastrukturne namjene vodno gospodarskog sustava – vodoopskrbni cjevovod Banja – Komin, 2.b skupine na katastarskim česticama u k.o. Komin

Pozivamo na javni uvid u geodetski elaborat nositelje stvarnih prava na nekretninama u k.o. Komin

465, 476/1, 476/2, 476/4, 476/7, 476/8, 476/10, 496/3, 497, 499/1, 500/1, 501/1, 503, 504, 505, 537/1, 538/1, 539/1, 540/1, 541/1, 542/1, 543/1, 544/1, 545/1, 546/1, 547/1, 548/1, 549/1, 550/1, 551/1, 552/1, 553/1, 553/3, 554/1, 555/1, 556/1, 557/1, 560/1, 561/1, 561/4, 562/1, 563/1, 563/3, 564/1, 565/1, 566/1, 567/1, 568/1, 569/1, 570/1, 571/1, 572/1, 574/1, 575/1, 577/1, 577/3, 578/1, 578/4, 585/1, 586/1, 587/1, 588/1, 589/1, 590/1, 591/1, 592/1, 597/1, 598/1, 599/1, 600/1, 603/1, 604/1, 605/1, 606/1, 607/1, 608/1, 609/1, 610/1, 611/1, 612/1, 647, 650, 651, 652/1, 653/1, 654, 706, 707, 709, 757, 785/1, 785/3, 786/1, 786/3, 789, 790/1, 791, 792, 793, 794, 795 te

nositelje stvarnih prava na susjednim nekretninama.

Geodetski elaborat izradit će tvrtka INSTITUT IGH, d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb, na zahtjev Investitora GRAD PLOČE, Trg kralja Tomislava 23, Ploče, OIB 15429488788.

Očevid te uvid u geodetski elaborat i potpisivanje Izvješća o utvrđivanju međa i drugih granica te o novom razgraničenju te Izvješća o zgradama i drugim građevinama održat će se dana 30.6.2023. (petak) u vremenu od 10 do 14 sati u Domu kulture Komin, Obala Stjepana Radića 101, 20344 Komin.

Izvorna verzija dokumenta nalazi se ovdje.

 

Službenik ovlašten za obavljanje
poslova pročelnika
Damir Živković dipl. oec