Temeljem Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine, broj 115/16) i Pravilnika o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama (Narodne novine, broj 1/17, ispravak 33/17) jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti podatke iz svojih sadašnjih evidencija za naplatu komunalne naknade sa stvarnim stanjem na terenu i ustrojiti evidenciju u obliku baze podataka.

Za potrebe Grada Ploča potrebno je napraviti potpuno novu evidenciju. Područje obuhvata podrazumijeva cjelokupno područje Grada Ploča, odnosno MO Ploče, MO Baćina, MO Peračko Blato, MO Plina Jezero, MO Staševica, MO Spilice-Crpala-Gnječi, MO Stablina, MO Šarić Struga, MO Rogotin, MO Banja i MO Komin.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne usluga izrade evidencije za odredjivanje poreza na nekretnine možete preuzeti ovdje.