Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne usluga izrade evidencije za određivanje poreza na nekretnine

Temeljem Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine, broj 115/16) i Pravilnika o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama (Narodne novine, broj 1/17, ispravak 33/17) jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti podatke iz svojih sadašnjih evidencija za naplatu komunalne naknade sa stvarnim stanjem na terenu i ustrojiti evidenciju u obliku baze podataka.

Za potrebe Grada Ploča potrebno je napraviti potpuno novu evidenciju. Područje obuhvata podrazumijeva cjelokupno područje Grada Ploča, odnosno MO Ploče, MO Baćina, MO Peračko Blato, MO Plina Jezero, MO Staševica, MO Spilice-Crpala-Gnječi, MO Stablina, MO Šarić Struga, MO Rogotin, MO Banja i MO Komin.

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne usluga izrade evidencije za odredjivanje poreza na nekretnine možete preuzeti ovdje.

Natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča na radno mjesto komunalni redar

Na temelju članaka 17. i 19 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08 i 61/11 – dalje u tekstu: Zakon ) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Ploča raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Ploča na radno mjesto: 1. komunalni redar – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad od tri mjeseca.

Posebni uvjeti:

  • srednja stručna sprema upravne, prometne ,tehničke ili ekonomske struke (najmanje IV. stupanj)
  • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  • poznavanje rada na računalu položen državni stručni ispit

Prilozi

Raspisan Natječaj za davanje u zakup poslovng prostora Doma športova Ploča

Na osnovu Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN 125/11,64/15) i Statuta ustanove, Upravno vijeće ustanove 21.08.2017. godine na II sjednici vijeća odlučilo je da RASPISUJE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA. Predmet natječaja je poslovni prostor na adresi Tina Ujevića 1. Ploče površine oko 150m2. Namjena: Dječja zabavaonica-sa uslugom posluživanja hrane i pića.

Natječaj možete preuzeti u cjelosti ovdje.