Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), članka 39. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča broj 14/09, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18, 5/20, 6/21 i 2/23) i članka 23. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 1/21), Gradonačelnik Grada Ploča donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga.