Na temelju članka 29. uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, članka 53. statuta Grada Ploča i članka 23. pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Ploča Gradonačelnik Grada Ploča donio je odluku o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga.

Više informacija pronađite niže: