Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 39. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18, 5/20, 6/21 i 2/23) te Odluke o uvjetima kriterijima i postupku za sufinanciranje obnove fasada višestambenih zgrada na području grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 5/23), Gradonačelnik Grada Ploča raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje obnove fasada višestambenih zgrada na području Grada Ploča.