Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 39. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18, 5/20, 6/21 i 2/23) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu novčane potpore (božićnice) umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Ploče, s prebivalištem na području Grada Ploča za 2023. godinu, KLASA: 551-05/23-01/001, URBROJ: 2117-12-2-23-2 od 20. studenoga 2023. godine, gradonačelnik Grada Ploča, dana 24. studenoga 2023. godine, raspisuje javni poziv za dodjelu novčane potpore (božićnice) umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Pločc, s prebivalištem na području Grada Ploča za 2023. godinu.

Grad Ploče poziva sve umirovljenike koji imaju prebivalište na području Grada Ploča u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci zaključno s danom isteka roka za podnošenje prijave, a ostvaruju mirovinska primanja u iznosu do zaključno 340,00 eura, da se prijave za dodjelu novčane potpore (božićnice) za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: božićnica).

Grad Ploče poziva sve nezaposlene koji nisu primatelji novčane naknade ili su primatelji iste do zaključno 340,00 eura, a koji imaju prebivalište na području Grada Ploča u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci zaključno s danom isteka roka za podnošenje prijave, te su prijavljeni u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik, Ispostava Ploče zaključno s danom isteka roka za podnošenje prijave, da se prijave za dodjelu božićnice.

Grad Ploče poziva sve gradane koji imaju prebivalište na području Grada Ploča u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci zaključno s danom isteka roka za podnošenje prijave, koji su s danom objave javnog poziva navršili 65 godina života, koji nisu korisnici tuzemne ili inozcmne mirovine te s danom isteka roka za podnošenje prijave nisu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje osigurani na osnovi radne aktivnosti, da se prijave za dodjelu božićnice.

Grad Ploče dodijelit će božićnicu korisnicima prava na zajamčcnu minimalnu naknadu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Ploče (samci i kućanstvo).

Više informacija i obrasce za prijavu možete pronaći ovdje.