Na temelju Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22) i Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18) objavljuje se POZIV NA JAVNI UVID u geodetski elaborat za potrebe održavanja katastra nekretnina u svrhu provedbe Lokacijske dozvole: KLASA: UP/I-350-05/17-01/000082, URBROJ: 2117/1-23/5-3-18-0006, Ploče, 2.05.2018.

Više detalja pronađite na poveznicama niže: