Grad Ploče izradio je nacrt Strategije razvoja Grada Ploča – Ploče 2022., koja predstavlja krovni planski dokument koji, polazeći od razvojnih resursa i potencijala te ostvarenih postignuća, utvrđuje smjernice za ekonomski, društveni i infrastrukturni razvoj jedinice lokalne samouprave do 2022. godine.

Strategija je temeljena na detaljnoj analizi trenutnog stanja te identificira razvojne potencijale Grada Ploča i potrebe lokalnog stanovništva te predlaže razvojne prioritete i mjere.

Osnovni cilj izrade dokumenta je jačanje kapaciteta nositelja razvoja za pripremu i provedbu razvojnih projekata, kao i za bolje korištenje financijskih sredstava iz fondova Europske unije, te iz drugih izvora.

Tijekom izrade Strategije vodilo se računa o njenoj usklađenosti s dokumentima višeg reda, a osobito s dokumentima kojima se regulira regionalni razvoj i definira okvir za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI).

Grad Ploče je u svoju Strategiju razvoja uvrstio 89 projektnih ideja koje su razvrstane su 7 prioriteta unutar tri cilja:
– Strateški cilj 1: Zeleni (održivi/pametni) razvoj infrastrukture te unapređenje prometne povezanosti i međunarodnih prometnih veza,
– Strateški cilj 2: Promocija zelenog poduzetništva temeljenog na inovacijama,
– Strateški cilj 3: Razvoj društvenih sadržaja i (pametnih) javnih servisa (usluga).

Tijekom određivanja ciljeva, prioriteta i mjera definirani su i indikatori koji će pratiti uspješnost provedbe Strategije razvoja Grada Ploča.

S obzirom na planove realizacije svake pojedine mjere izrađen je financijski plan Grada Ploča za razdoblje do 2022. godine. On sadrži okvirnu alokaciju sredstava na razini svake predložene mjere prema potencijalnim izvorima financiranja i godinama njihove realizacije.

Tekst strategije možete pronaći na sljedećoj poveznici, u kategoriji Sajetovanje s javnošću.

Ovim putem, moli se zainteresirana javnost da sve komentare i primjedbe na nacrt Strategije razvoja Grada Ploča – Ploče 2022. dostavi putem e-mail adrese esavjetovanje@ploce.hr, najkasnije do 8.3.2019. godine.

Skip to content