Grad Ploče uključio se u novu Mjeru HZZ-a „Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava“. Otvorenim natječajem tražimo 100 radnika/radnica, na rok od 6 mjeseci, na prevenciji požara i poplavnih bujica, koji će sudjelovati na sljedećim poslovima:

  • Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta koji obuhvaćaju krčenje samoniklog grmlja i šiblja, uklanjanje i odvoz granja, radovi na uređenju kanala uz nerazvrstane ceste, čišćenje cestovnih jaraka, čišćenje i osposobljavanje prilaza slivnicima i odvodnim jarcima, produbljenje korita oborinskih kanala,
  • Održavanje poljskih putova, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice i željezničke pruge, održavanje čistim i uređivanje postojećih izvora vode u šumama te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara te saniranje nerazvrstanih cesta, čijih su vlasnici i za njihovo održavanje nadležne upravo jedinice lokalne samouprave i uprave, zbog posljedica bujičnih poplava,
  • Radovi na sanaciji divljih odlagališta otpada obuhvaćaju poslove sakupljanja otpada, odvoz i zbrinjavanje, nasipanje zemljom saniranih površina te sprečavanje njihova širenja,
  • Drugi društveno korisni poslovi poput nadzora područja oko škola u svrhu zaštite djece, dostave namirnica starijima i nemoćnima, čišćenja snijega i slično.

Kandidat može biti punoljetna osoba koja se vodi u evidenciji HZZ-a, u 2017. godini nije sudjelovala u javnim radovima i u prethodne 3 godine nije bila zaposlena na javnim radovima u trajanju duljem od 12 mjeseci. Kandidat može biti i osoba koja se za vrijeme trajanja natječaja (zaključno s 29.11.2017. godine) prijavi u evidenciju HZZ-a, a ispunjava ostale uvjete navedene u natječaju. Svi zainteresirani kandidati prijavni obrazac mogu ispuniti u gradskoj upravi Grada Ploča zaključno s 29.11.2017. godine. Prijavnom obrascu potrebno je priložiti i preslik osobne iskaznice. Cjelovit tekst natječaja možete pogledati na službenim stranicama HZZ-a, odnosno na linku u nastavku.

Zajedno za ljepše Ploče!